Ivar Ørjedal                                                                                                                

                                                                                                                

[Under konstruksjon]

 

 

 

 

 

 

 


Boken "Storjorden" skrevet av min oldefar er ikke lenger å få kjøpt og derfor legger jeg ut boken
på Internett til fri benyttelse. Boken må ikke kopieres for økonomisk vinning uten tillatelse fra
gjenlevende slektninger.

                                                       

                                                        J. M. Ingebrigtsen

                                        STORJORDEN

                                      HATTFJELLDALENS
                                           BEBYGGELSE
                                                   M.M.
                               
UTGIT  AV J. M. INGEBRIGTSEN 

                        2.  OPPLAG  HELGELAND  ARBEIDEBLADS  TRYKKERI,  MOSJØEN  1961. 

                                                          FORORD
                            Naar  jeg  har  skrevet  denne  bok,  da  er  dette 
                        skeet  ifølge  spesiell  opfordring,  først  av  lærer –
                       
nuværende  stortingsmand  Peter  Bolstad,  siden
                        flere andre  med  tilslutning  av  herredsstyret.  Mit
                        samlerarbeide,  som  har  foregaat  i  et  tidsrum  av
                        over  40  aar,  er  skeet  uten  noget  spesielt  maal  for
                        øie -  blot  av  vitebegjærlighet  og  til  en  smule
                        oplysning  inden  min  egen  familie.  Men  skjæb-
                        nen  har  villet  at  jeg  skulde  komme  til  at  skrive
                        en  bok,  og  har  jeg  da  efter  omstændigheterne
                        søkt  at  fuldkommengøre  dette  arbeide  efter
                        bedste  evne  og indsamling  av  videre stof  i  hen-
                        hold  til  de  kilder,  der  har  staad  til  min  raadig-
                        het,  her  er  altsaa  boken.
                        Benyttede  forkortelser:  f. -  født,   d. -  død,
                        frafl. -  fraflyttet,  utv. -  utvandret,    g. m.  –
                        gift  med.
                        Fagerbakken  20.  desember   1922.
                       
J. M. Ingebrigtsen,  f.  16/4  1851. 

              Velg i "innholdsfortegnelsen" nedenfor for å lese boken.

                                                 Indhold:
Tradition………………………………   …….…………........side     9
Hattfjelldalens  bebyggelse………...……….…………….....>>     18
Hattfjelldalens  bebyggelse.................................................>>     44
Hattfjelldalens  bebyggelse.................................................>>     70
Færdselsveie…………………....……….……………...........>>     96
Ivar  Ivarsen…………………....…………….…………..........>>   100
Træk fra nybyggerlivet……………….…....….………….......>>   104
Om kirker og geistlig betjening i Hattfjelldal...…...……......>>    126
Kommunal oversigt………..…   ………….…..………….....>>    130
Gangforretning paa Varntræsk 1761….….........................>>    144
Om større skogbrande.......................................................>>    146
Hattfjelldalsslegten………………….....…….…………...….>>    148
Den gamle Holmslegten, Røsvatsholmen.……...…….......>>    152
Varntræskslegten I.............................................................>>    156
Varntræskslekten II............................................................>>    160
Stornesslegten...................................................................>>    163
Lidt om bebyggelsen i Fiplingdals-grænden Kongsdalen...>>   167
Lappen  ”Vis-Jakob”............................................................>>   180
Levevilkaar  og  juleskikke...................................................>>   183
Justis i 1840 – 50-aarene....................................................>>   187
Til de unge i Hattfjelldalen...................................................>>   189

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 21.04.2023