Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 


                                                           - 70 -

                                 Hattfjelldalens bebyggelse, fortsetter.

                    TJOLMEN  (av  lappisk,  bet.  holme  eller  sund):
                        Optat  1848  av  Stor-sivert  og  h. Lisa  Kaisa,  og

                    - 71 -
av disse brukt i 2 aar. Derpaa Nils Nilsen - se-
nere Unkervatn - i 10 aar. Saa  Anders Ander-
sen fra Røsvatsholmen, g. m. 1) Elen Kristoffers-
dtr.  fra  Herringbotnet,  2) Ingeborg  Danielsdtr.
fra Aakervik, - og endelig enken og hendes søn
før ægteskapet  Olaus Karstensen, g. m. Aminda
Olsdtr. fra Bratli.
   Brukere: 1. Rydningsm. Stor-Sivert 1848 - 52,
frafl. 2. Nils Nilsen 1852 - 60, frafl. 3.Anders An-
desen 1860 - 1909,  født 1833, d. 11 april 1909.
4. Enken ? 5. Olaus Karstensen fra 1910.
   Anders Andersens  barn : 1. Jørgen Andersen,
g. m. Elen Eriksdtr. fra Valen - utv. til Amerika.
2. Severin Andersen, likesaa. 3. Ole Andersen, g.
m. Bergitte Aagpetusdtr. Og boende paa Hærli.
TVERBERGET -  skylds. 1756 for 6 m.:
   Optat ca. 1700  av en som het Trud. ”Trud-
haalo” har navn efter ham, likesaa Trudhamme-
ren paa Almdalsfjeldet.  Her pleiet han at sætte
sig at hvile, naar han bar tunge bører over fjel-
det til sit hjemsted. Efter Trud beboddes stedet av
Nils  Eriksen - svigerfar  til  Ingebrigt Storneset,
-saa  Anders  Andersen,  der byttet sig til Tver-
berg med broderen Ingebrigt, som først var ved
Tverberg. Anders byttet saa atter med Sjur Jon-
sen Herringbotnet, saa Sjur kom til Tverberg og
Anders til  Herringbotnet. Sjur  var  g. m. Oline
Olsdtr. -  søster til Marit Olsdtr., gift i Drevjen
og en do. Paa Skog, Vefsen, samt Johanna, g. m. 
Ole  Mikkelsen,  Varnvatne. (Johanna Olsdtr., g.
m. Ole Mikkelsen,  Varnvatne  var mor til Dor-
thea Olsdtr. Ørjedal, g. m, 1) Hans Jonsen, 2) Pe-
der J. Svendsen,  Ørjedal.) Derpaa  Ole Sjursen, 
g. i 1824 m. Anna Klausdtr. fra Bygdaas - hen-
holdsvis 23 og 25 aar gamle. Saa Hans Ingebrigt-
          - 72 -
sen,  Jakob Straum,  Arnt Larsen,  Jens Arntsen,
Klaus Jørgensen fra Almdal, Andreas Varnvatne,
g. m.  Anna  Nilsdtr.  Sjaaenget,  Vefsen,  Mat-
hias  Simonsen  fra Røli, g. m. Nikoline Jonsdtr.
fra Vefsen og saa endelig Hans Hansen fra Bleik-
vasforsen, g. m. Anna Davidsdatter, Tortenli.
   Brukere: 1. Trud ca. 1700 – 40. 2. Nils Eriksen
ca. 1740 – 85. 3. Anders Andersen ca.1785 – 95. 4.
Sjur Jonsen 1795 - 1825. 5. Ole Sjursen 1825 - 
ca. 40. 6. Hans Ingebrigtsen ca. 1840 – 50. Jakob
Aspnes tilflyttet ikke. 7. Jakob Straum til ca. 55.
8. Arnt Larsen ? - ? f. 1808, d. 12. mars 1892. 9.
Jens Arntsen ? - ? f. 1831, d. 2. decbr. 1875. 10.
Klaus Jørgensen  ca. 1 aar, 1880, frafl. 11. An-
dreas Varnvatne 1881 – 87. 12. Mathias Simonsen
1887 – ca. 95, fraflyttet. 13. Hans Hansen.
TORTENLI - skyldsat 1756 for 9 m.:
   Optat ca.1728 av ”Krun-Ola” fra Kruna eller
Nordaas, Vefsen. Han bygget tet ved vandet og
bodde der ca. 2 aar. Siden en Peder og kone Anna,
derpaa Kristoffer Johansen fra Korgen, saa den-
nes svigersøn Lars Josefsen fra Varntræsk, g. m.
Karen Kristoffersdtr., d. 23. septbr. 1857. Lars f.
1777, d. 1851. Siden disses søn Kristoffer Larsen, 
g. m.  Karen  Davidsdtr.  fra  Ranen - han født
1806, død 1888, hun f. 1821, d.1901. Derpaa Da-
vid Kristoffersen, g. m. Karen Olsdtr. fra Varen-
træsk - datter  av  Ole  Jakobsen  og Anne Mik-
kelsdtr., - og brukes nu av sønnen Ole Davidsen,
g. m. Karen Jons.dtr. fra Linvik.
   Brukere: 1. ”Krun-Ola” ca. 1728- 30. 2. Peder
og Anna 1730 – 70. 3.Kristoffer Johansen 1770 – 
1805. 4. Lars Josefsen 1805 – 50, død 26.juni 1851,
74 aar. 5. Kristoffer Larsen 1850 – 78, f. 1806, d.
          - 73 -
9. feb. 1888. 6. David Kristoffersen 1878 – 1919. 7.
Ole Davidsen fra 1919.
   Peder Tortenli hadde en datter Kirsti som var
g. m. Ingebrigt Olsen, Krutaag, og  antagelig var
Kristoffer g. m. en anden datter.
TRALRUD - Nedre:
   Optat 1833 av Ole Olsen, g. m. Ingeborg Ols-
dtr., begge fra Biri. Var en tid husmandsfolk un-
der  Hans Barlien,  Namdalseidet, førend de kom
til  Susendalen.  Foruten  kone  og 3 barn hadde
Ole med sig 1 hest, 3 kjør og nogen kollede gjei-
ter. Daniel Mikkelsen, Langjord - som  da netop
var  paa  Vollan  for at forarbeide smørdaller til
Peder Kr. Alsgaard,  som  den  tid drev et større
bruk  paa  Vollan  -  hjalp  Ole over elven med
baat,  laant  av  lappen.  Ole  meldte  sin indflyt-
ning  først i 1835 - ifølge ministerialboken - og
hadde  da  meldt  kun 2 barn, nemlig Maren og 
Børge. Den ældste, Ole, var da rømt fra faren og
spurgtes ikke mer end i beg. av sin færd nede i 
Vefsen.  Det  sies  at  sønnen skulde være noget
haardhændt  behandlet  av  faren.  Mer  om Tral-
rud paa et andet sted. Ole var f.1790, d. 11. feb.
1876, Ingeborg f. 1792, død 29.mars 1876. Senere
er  gaarden  brukt av sønnen Børge Olsen, g. m. 
Karen  Hansdtr.  fra  Gausdal  -  søster  til Knut
Hansen,  som  flyttet  fra Iversli til Velfjorden – 
og brukes nu av Ole Børesen, g. m. Ingeborg An-
na Pedersdtr. fra Ørjedal, - en mængde barn.
   Brukere: 1. Ole Olsen fra Biri 1833–46, f. 1790,
d. 11. feb. 1876. 2. Børge Olsen  1846 – 1915, f.
1829 paa  Namdalseidet,  d. 25. jan. 1915. 3. Ole
Børesen 1915 – 20, senere i fællesskap med søn-
nen Johan, g. m. Haldis Bolstad, Svenskli.
   Ole Olsen  og  Ingeborg,  Tralrud hadde følg-
                  - 74 -
ende barn: 1) Ole, der blev borte, 2) Maren Ols-
dtr., g. m. Søren Mikkelsen fra Gausdal og  bo-
ende  paa  Øvre Tralrud,  3) Børge Olsen,  g. m. 
Karen  Hansdtr.  fra  Gausdal,  4) Oline Olsdtr.,
g. m.  Guttorm Andersen fra Bjørnaadalen, Vef-
sen og boende paa Kvalpskarmo.
   Børge Olsen og Karen hadde barna: 1) Karo-
line B., g. m. Jonas Olsen, Flukstad, 2) Hans Bø-
resen, g. m. Maren  Pedersdtr. fra  Ørjedal - utv.
til  Minnesota,  Amerika, - har  hat  12 barn, 3) 
Ole J. Børesen og Ingeborg, boende paa Tralrud,
har  hat  11 barn,  4) Olianna Børesen, g. m. Ed-
vard Olsen, Sørgaarden - 4 barn.
TRALRUD – Øvre:
   Optat 1846 av Søren Mikkelsen fra Gausdal - 
en  halvbror  til  Mikkel  Arntsen  Kroken,  Arnt
Arntsen Kroken, Gudbjørg Flukstad og Ragnhild
Arntsdtr.,  den  sidste  ugift  -  g. m. Maren Ols-
dtr. fra  Nedre  Tralrud.  Gaarden  brukes nu  – 
1922 - av sønnen Edvard, g. m. Marianna Gut-
 tormsdtr. fra Kvalpskarmo.
   Brukere: 1. Søren Mikkelsen og enken fra 1846
- 1906. 2. Edvard Sørensen fra 1906.
   Søren Mikkelsen hadde følg. Barn. 1) Ole Sø-
rensen,  utv.  til  Amerika  1868, 2) Ingeborg Sø-
rensdtr.,  g. m. skogdriver  Helmer  Larsen  –  se-
nere  boende  paa Skundberg, Valli, 3) Mathis S.,
g. m. Emilie  Isaksdtr. fra  Bjørnaadalen,  Vefsen
og boende paa Osen pr. Elsford, Hemnes, 4) Sø-
ren Sørensen, g. m. Susanna Pedersdtr. fra Ørje-
dal  og  boende  paa  Ørjedal,  5) Marie S., g. m.
skogsarbeider  Julius  Larsen  -  bror til Helmer
Larsen - utfl. til Jæmtland, Sverige, 6) Oline S.,
g. m.  Jakob  Pedersen  fra  Mosjøen  og  boende
i  Simskaret,  Fiplingdalen, 7) Andreas Sørensen,
                    - 75 -
gift, utv. til Amerika,  8) Edvard  Sørensen, bru-
ker av farens gaard og tvillingbor av Andreas.
TVILDAL:
   Oprindelig sæter under Sjaavik, men beboet av
Peter O. Andreasen 1870 – 90-aarene, g. m. Elen
Ingebrigtsdtr.  fra  Sæterli.  Disse  utfl.  til Mo. I
1912 kjøpt, og brukes av Gustav Olsen fra Sjaa-
vik, g. m. Marie  Kolbensdtr. fra  Vesterbugt, dat-
ter av Kolbent Jakobsen.
UGELVATNE:
   Optat ca. 1845 av Paal Hemmingsen, Strigsve
(søn av Hemming Sjursen, Øyen og hustru Gura 
Olsdtr.  -  ryddet  pladsen  Strigsve,  Stjørdalen),
meldt  indflytning  5.  mai  1846,  g. m.  1) Marit
Olsdtr.  Kvølve - begge fra  Stjørdalen - 2) Anne
Nilsdtr.  fra  Fiplingdalen - søster til Lars Nilsen,
Fiplingdal,  Peder  Nilsen Melkerli og Bendig og 
Svend  Nilsen  Fagerli. I  sidste  ægteskap  ingen
barn. Senere  brukt  av sønnen Sivert Paalsen, g.
m. Karen  Mikkelsdtr.  fra  Bessedør  -  utv. til
Amerika  - og brukes nu i 1922 av Ivar Ivarsen
fra  Oksfjeldelv,  Ranen,  g. m.  Sara  Hemmings-
datter, Groli.
   Brukere: 1. Paal Hemmingsen ca. 1845 - 69, d.
22. aug. 1869, 74 aar. Han var den første som ble
begravet  paa  den  nye  kirkegaard  ved nykirken
paa  Granremmen,  Hattfjelldal.  Hans  kone Anne
Nilsdtr.  f. 1805,  d. 15. februar  1881.  2. Sivert
Paalsen 1869 - ? utv. 3. Ivar Ivarsen ?
   Paal Hemmingsen  -  bror til Ole Hemmingsen,
Nerli  -  hadde  følgende  barn:  1) Hemming Paal-
sen, g. m. Gurine Olsdtr. fra Nerli og boende paa
Groli  - begge f. i Stjørdalen, 2) Ole p., f. i. Stjør-
dalen  g. m.  Maren  Kristiansdatter,   Tustervatn
                    - 76 -
og  boende  v. Tustevatn  -  druknet i Røsvatne
10.decbr. 1874, 41 aar gl., 3) Sivert Paalsen og
Karen  M. - utv. til Amerika.
UNKERVATNE*):
   Paabegyndt  av ”Gammel-Ivar” Haugen 1834,
siden optat av Nils Andersen, f. i Dalarne, Sveri-
ge 1794, g. m. Bereth (Britta) Eriksdtr., ogsaa fra
Sverige, d. 20. decbr. 1860, 63 aar. Siden bruktes
gaarden av sønnen Nils Nilsen, g. m. Elen Bents-
dtr. fra  Faldmo, Vefsen og brukes nu av Johan
Pettersen - søn av Petter Monsen og Marit Mat-
hisdtr.,  Kjærringnes  -  g. m.  Trine Nilsdtr. fra
Beivik.
   Brukere:  1. Ivar  Ivarsen  -  Gammel-Ivar  -
paabeg. 1834. 2. Nils Andersen 1840 - 60, d. 22.
decbr. 1894, 100 aar. 3. Nils Nilsen 1860 – 99, f.
1832, d. 12.  mars 1912.  4. Johan Pettersen fra
1899.
   Nils  Andersen  hadde  følgende  barn: 1) Nils
Nilsen,  bruker  av  gaarden Unkervatn, 2) Peder
O. Nilsen,  g. m.  1) Beret  Larsdtr.  fra Tortenli,
2) Kirsti  Hansdtr.  fra  Vefsen,  og  boende paa
Skarmodal.  3) Beret  Nilsdtr.,   g. m.  svensken
Erik Hansen og boende for det meste i en skog-
stue,  4) Agapetus  Nilsen,  g. m. Maren Ivarsdtr.
fra  Gammelhaugen  (Haugen)  og  boende  paa
Hægli, utv. efter at være blitt enkemand, 5) Adam
Nilsen,  g.  og  boende  ved  Lofoten eller inden
Tromsøy  fylke,  6) Salamon  -  en  av  ældste -
gift og boende paa Røine, Lofoten. Familien se-
nere utvandret til U.S.A., 7) Martha Nilsdtr, g. m.
Hans Eriksen, Pantdalsli og boende paa Ørnes.
________
   *) Navnet  av  lappisk  oprindelse  -  Ongker  -  bet.
      et  d y b t  vatn.
                     - 77 -
VALEN:
   Optat 1846 av Arne Pedersen, g. m. Ragnhild
Rølløfsdtr.,  begge  fra  Stjørdalen.  Efter  5 aars
forløp byttet han sig til Værentræsk med brødre-
ne Erik og Jakob Davidsen. Erik g. m. Anne Hal-
gjersdtr. Og Jakob g. m. Beret Benonisdtr., samt-
lige fra  Ranen; men da konerne ikke kunde an-
det  end  at  være  uforlig  -  Anne  Halgjersdtr.
skulde  være  noksaa  umedgjørlig - flyttet Jakob
øst for Favnvatne og bodde nogen aar på søndre
side  av  Rauvaselven.  Derpaa  bygget  han  paa
nuværende Sjelmo. Efter Erik Davidsen er gaar-
den  brukt  av  Jakob  Jakobsen  fra Varentræsk,
g. m. Beret  Olsdtr.,  datter av Ole Eriksen Baa-
fjeldmo, Vefsen, og brukes nu i 1922 av dennes
søn Jakob D. Jakobsen, g. m. Kaspara Ingebrigts-
dtr. fra Sørdal.
   Brukere: 1. Arne Pedersen  og  Ragnhild 1846
- 51. 2. Erik Davidsen og Anne 1851 – 67, E. f.
1808, d. 10. decbr. 1886. 3. Jakob Jakobsen og Be-
ret 1867 – 1900. 4. Jakob D. Jakobsen fra ca. 1900.
VARENVATNE:
   Optat ca. 1759 av Anders Ingebrigtsen, far til
Ingebrigt  A. Storneset,  Kjærringnes  og  Anders
A. Herringbotnet.  I 1756  var  denne Anders paa
Storli  -  oprindelig  ”Halvarddalen”  kaldet,  -
men  senere  flyttet  til Stornes, g. m. Kirsti, som
han  blev  kjendt med da de tjente hos rydnings-
manden  paa  Varentræsk  Kolbjørn Baruksen. Ef-
ter Anders kom Ole Mikkelsen fra Røsvatsholmen
til Varenvatne,  g. m.  1) Dorthea  Jakobsdtr.,  2)
Johanna Olsdtr.  Med første kone hadde han dat-
teren  Elen O.,  g. m.  Kristoffer  Nilsen, Herring-
botnet  samt sønnen Jakob Olsen, gift og boende
ved  Langvatne,  Vefsen,  og  med  anden  kone
                   - 78 -
Dorthea Olsdtr., g. m. 1) Hans Jonsen, Ørjedal,
2) Peder Svendsen fra Kvalpskarmo  –  boende
paa  Ørjedal.  Saa Erik Johansen  fra Reinfjeld,
Vefsen, g. m. Andrine Gregusdtr. fra Kjærring-
halsen  pr. Elsfjord,  Hemnes  - en sønnedatter
av Jon Olsen, Røsvasbugt - d. 30. jan. 1881. Se-
nere dennes søn Jakob Eriksen, g. m. Eline Ja-
kobsdtr., søster til hedningemissionær D. Jakob-
sen, og saa David Jakobsen og denne svoger Olaus
Jakobsen fra Valen - hver sin halvpart.
   Brukere: 1. Anders Ingebrigtsen og Ingebrigt
Andersen ca. 1759 - 85. 2. Ole Mikkelsen ca.1785
- 1820, f. 1757,  d. 1834.  3. Erik  Johansen og
enken ca. 1820 - 78, d. 20. nov. 1854, 42 aar. 4.
Jakob Eriksen ca. 1878 - 1908,  f. 1839, d. 31.
decbr. 1908. 5 og 6  David Jakobsen og Olaus
Jakobsen.
VARNTRÆSK I:
   Skyldsat 1756 begge gaarde tils. for 1 b. Og
12 m. Optat i 1736 av Anders Larsen fra Kul-
stad, g. m. Beret Josefsdtr. fra Aarremmen, Vef-
sen, og  Kolbjørn  Baruksen  fra Moldremmen -
begge  nedstammet  fra  indfl.  ”Jamtlendinger”.
Den første var søn av Lars Andersen, Kulstad
- gaarden  ”Haalo.”  Senere  Lars Andersen og
Mogens Andersen, Kulstad var av samme fami-
lie. Anders Larsen hadde en søster fra hvem Anne
Mikkelsdtr., sidst Tortenli - enke efter 1) Jakob
Knutsen,  Guldjord,  2) Ole Jakobsen, Varntræsk
- nedstammet.
   I 1761, 23. juni, opgikkes grenser mellem nord-
og  sør  Varntræsk  samt  Varnvatne av Jockum
Raanæs ”som Fuldmægtig paa sin afgagne Hus-
bonde H. Petter Dasis Vegne given Befaling til
os” o.s.v., ”hvilke med De Velagtede Danne Mænd
                    - 79 -
Jon Nilsen Herringbotne  og Jacob Jonsen Gang-
marken.” Opsiddere  paa disse steder var da paa 
nordre Varntræsk Anders Larsen ”eller søn Josef
Andersøn” og Kolbjørn Baruksen. Paa sør Varn-
træsk (Sørdal) Jon Gabrielsen, og ved Varnvatne
Anders Ingebrigtsen og Ingebrigt Andersen.
   Brukere  Varntræsk I:  1. Anders  Larsen  fra 
1736-60.	2. Josef  Andersen ca. 1760-90. 3. Ben-
digt Josefsen ca. 1791- ca. 1840, f. 1769. død 17.
april  1862,  93 aar.  4. Erik  og  Jakob - Davids
sønner - senere  Valen og Sjelmo. 5. Arne Peder-
sen og Ragnhild  fra Stjørdalen  1843- 45. 6. An-
ders Jakobsen fra nabogaarden, g. m. Beret Arns-
dtr.,  Arne  Pedersens  eneste  barn,  fra 1845-95,
f. 1825, d. 22. septb. 1911. Gaarden delt i to mel-
lem  sønnerne Jakob og Olaus. 7a. Jakob Ander-
sen,  g. m.  1) Karen Kolbendsdtr.  fra Vesterbugt,
2) Emilie  Nilsdtr.,  fra  1895. 7b. Olaus Jakobsen,
g. m.  Olianna  Kolbendsdtr.  fra  Vesterbugt  fra
1895.
VÆRNTRÆSK  II:
   Optat  i 1736 av Kolbørn Baruksen fra Mold-
remmen,  Vefsen,  f.  1710, g. 24. juni 1735 med
Beret Jakobsdtr.,  Veset. Siden  brukt av dennes
svigersøn  Ole Olsen  fra Glugvashaug - søn av
”Jamt-Ola”  -  stor  og  overordentlig sterk mand,
g. m. Anne  Kolbeindsdtr.  Saa Kolbein Olsen, g.
m. Beret  Mikkelsdtr.  fra Røsvatsholmen. Derpaa
dennes  søn  Jakob Kolbeinsen,  g. m. Karen An-
dersdtr.  fra Herringbotnet.  Saa Johannes Jakob-
sen,  g. m.  Jonille Gabrielsdtr. fra Krutaag, født
1835, d. 8. septb. 1922, - datter av Gabriel Jon-
sen - og  brukes  senere  av Johannes-sønnerne
Andreas  -  ugift  - og Gabriel Johannesen, g. m.
          - 80 -
enken efter Jakob Mikkelsen, Krutaag, Lotta Di-
gerstrøm fra Tærnaby, Sverige.
   Brukere (samtlige i ret linje ætlinger av ryd-
ningsmanden  K. B. ): 1. Kolbjørn  Baruksen fra 
1736 - 59, d. 1759.  2. Ole Olsen – ”Stor-Ole.” 3.
Kolbein Olsen, d. 1851, 88 aar Hans kone Beret 
M. død 8. septb. 1856, 93 aar. 4. Jakob Kolbeinsen,
f. 1795, d. 16. septb. 1894. Karen Andersdtr. d. 6.
febr. 1868, 68 aar. 5. Johannes Jakobsen f. 1827,
d. 31. oktb. 1915. 6a. Andreas  Johannesen.  6b.
Gabriel  Johannesen.  Varntræsklekten  skal  jeg
komme tilbake til i et senere avsnit.
VALMAAS:
   Optat  1841  av Jørgen Johansen (”Valmaas-
Jørn”)  og  bodde  der til ca. 1850. Saa Tølløf
Arntsen  fra Kampli, g. m. Lussie Bentsdtr. fra
Hattfjelldal,  f. 1823,  d. 25. novb.  1883. Senere
disses svigersøn Martin Tørrisen Sparby fra Hoff
i Solør, g. m. Anne Tølløfsdtr., og senere disses
søn Tølløf Sparby, g. m. Else Olsdtr. fra Vefsen.
   Brukere: 1. Jørgen Johansen 1841 –50. 2. Tøl-
løf  Arntsen og enken 1850 – 78, T. f. i Valdres
1819, d. 21. mars 1876. 3. Martin T. Sparby 1878
-1900, f. 1842, d. 24. mars 1920. 4. Tølløf Sparby
1900.
VATSHAUG:
   Optat 1866 av lap Lars Jonsen, siden, brukt av 
sønnen Bendig Larsen, g. m. lapjente Anna Pet-
ronelle Andersdtr. fra Sverige, og brukes nu av
svigersønnen Nils Jonsen fra Vesterfjeld, Vefsen
- for enken.
   Brukere: 1. Lap Lars Jonsen 1866 – ca. 80, f.
1809, d. 7. feb.1882. 2. Lap Bendig Larsen 1880-
1905,  f. 1840, d. 28 april 1905. 3. Lap Bendigts
                   - 81 -
enke fra 1905. Lars Jonsen  var den første  tid
baade renlap og gaardbruker.
VALLI: 
   Optat 1840 av Lars Larsen fra Biri og h. Kirsti
Jakobsdtr. efter at de i 20 aar hadde været plads-
folk under Aarregaard paa Namdalseidet. Senere
delte han  gaarden  i  3  parter mellem sønnerne
Andreas og Jakob samt dattersønnen Edvard Ol-
sen,  søn  av  Ole Eriksen og h. Helene Larsdtr.,
Namsos.  Ved  senere skyldsetning  blev  Jakobs
part  kaldt  Skundberg,  Andreas`s Aasli og Ed-
vards beholdt navnet Valli.
   Først anføres:
   A. V a l l i: Efter Lars, der døde som kaarmand
6. mai 1862, 81 aar gl., bruktes denne part, som
ovennevnt, av Edvard Olsen, g. m. Gurine Arnts-
dtr., søster  av Robert Arntsen, Vollan. Familien
utv. til  Amerika 1883.  Derpaa  bruktes gaarden
av Ole Pedersen Bolstad fra Aamot i Østerdalen,
g. m. Else Hansdtr. fra Ørjedal. Saa av Torger O.
Bolstad, og siden kjøpt og flyttet av Andreas Pe-
dersen  -  søn  av  Peder  Olsen  Ruderrudjordet,
Gudbransdalen  og  Lovise  Andreasdtr.,  Aasli - 
g. m. Astrid Olsdtr:, datter av Ole Olsen Marken,
Vefsen og Anna Larsdtr. Derpaa solgt av enken
til Jakob Jakobsen Austli, g. m. Karen Olsdtr. - 
søster til Astrid. Stedet er nu omdøpt til Solvang.
   Brukere: 1. Lars Larsen 1840 - ? d. 5. juni 1862,
2. Edvard Olsen ? – 1883, utvandret 1883. 3. Ole
P. Bolstad 1884 – 1905,  frafl. 4. Torger Bolstad
1906 - 08,  frafl.  5. Andreas P. Aasli (gr. flyttet)
1909. 6. Jakob Jakobsen jun. Austli, g. m. Karen
Olsdtr., Aasli, fra 1920.
   B. A a s l i: 1. Andreas Larsen, g. m. Berte Ols-
dtr.  fra  Gausdal, 1842 - 79,  f. 1815, d. 8. oktb.
                    - 82 -
1879. 2. Enken  1879 – 96, f. 1827,  død 11. juni
1896. 3. Even Andreasen g. m. Anna Larsdtr. fra
Hattfjelldalen  -  enke  efter Ole Olsen, Marken
- fra 1896.
   Andreas Larsen og Berte Olsdtr. hadde  følg-
ende barn: Av sønner 1) Karl Ludvig, ug. og bo-
ende paa Aasli, 2) Ole Andreas, g. og boende paa
Atterli, 3) Lars, død ugift, 4) Haakon, g. og bo-
ende  paa  Skundberg,  Valli,  5) Even, bruker av
Aasli, 6) datteren Oline, g. m. Anthon E. Lie og 
Boende  paa Iversli, 7) Lovise, g. m. Peder Olsen
Ruderrudjordet,   Gudbransdalen   og   utfl.   til
Jæmtland,  Sverige,  8) Beret,  g. m. Jakob Petter
Jakobsen  og  boende  paa  Austli,  9) Bergitte, g.
m. Simon Pedersen, Eggen og boende paa Eggen.
   C. S k u n d b e r g - Valli.
   Brukere: 1. Jakob Larsen, g. m. Brynhild Inge-
brigtsdtr.  - datter  av ”Imort Nerli” - 1845 – 68,
utv.  1868.  2. Kr. Gulbrandsen  -  byttet  sig  til
Kroken  - 1868 – 69, f. 1837, d. paa Kroken 10. 
decbr. 1886. 3. Mikkel Arntsen 1869 – 72, f. 1811,
d. 3. mars  1889. 4. Helmer Larsen fra Hedemar-
ken,  g. m.  Ingeborg  Sørensdtr.  fra  Ø. Tralrud,
1872 -91, frafl. til Vilhelmina, Sverige, men kom
tilbake som gamle folk og bodde hos svigersøn-
nen. 5. Haakon Andreasen Aasli, g. m. Helga Hel-
mersdtr., Skundberg, fra 1891. Helmer Larsen f. 
1841, d. 23. april 1918.
VALBERG:
   Oprindelig hørende til Røsvatsbugt. Optat  ca.
1851 av Gabriel Jeremiasen, søn av Jeremias Ga-
brielsen,  Røsvatsbugt,  g. m. Anne Jakobsdtr. fra 
Varntræsk.   Familien  flyttet   til  Sydvaranger,
men  utv.  senere til Amerika. En datter - Anne
- g. m.  en Grinde, utv. til U.S.A. Efter Gabriel
                    - 83 - 
er gaarden brukt av Anders Eriksen fra Bygdaas,
g. m. Marit  Mathisdtr. fra Kjærringnes, og der-
paa  av disses eneste barn Erik Andersen, g. m. 
Nikoline Mathisdtr. fra Sørdal.
   Brukere: 1. Gabriel Jeremiasen ca. 1851 – 67,
frafl. 2. Anders Eriksen 1867 –1910, død 9. mars
1918. 3. Erik Andersen som selveier 1910.
VESTERLI - en part av Morud:
1. Nils Kr.  Nilsen, Morud, g. m. Marianna Ols-
dtr. fra Elsvatne.
VESTERBUGT:
   Optat 1801 av Nils Jakobsen - søn  av rud-
ningsm. Paa Bleikvaslifossen Jakob Jørgensen -
efter at der var paabegyndt av Jon Olsen, Gry-
teselv. Nils var der i ca. 2 aar, hvorpaa stedet til-
flyttedes av Kristoffer Kristoffersen fra Tortenli,
g. m. Marie  Kolbentsdtr.  fra  Varntræsk. Siden
deltes gaarden mellem sønnerne Kolbein Kristof-
fersen  og Kristoffer Kristoffersen, den første g.
m. 1) Dordi  Eriksdtr.  fra Baafjeldmo,  2) Beret
Pedersdtr. fra  Sørdal, -  den anden ugift. Sidst-
nevntes part bruktes siden av Kolbend Jakobsen
fra  Varntræsk,  g. m.  Karen  Gabrielsdatter  fra
Krutaag, og brukes nu av sønnen Elias Kolbend-
sen, g. m. Marie Larsdtr. fra Vefsen. Førstnævn-
tes part  brukt efter Kolbein  av Kristoffer Hen-
riksen fra Breivik, g. m. 1) Brynhild Danielsdat-
ter fra Aakervik, f.1838, d.18. oktb. 1898, 2) Jen-
sine Andersdtr. fra Granmo. Siden brukt av Søn-
nen Johan Kristoffersen og dennes enke.
   Brukere: 1. Nils Jakobsen 1801 – 03, frafl. 2.
Kristoffer Kristoffersen 1803 - 45. 3. A. 1. Kol-
bein Kristoffersen 1845 –73, f. 1815, d. 29. april
1909. A. 2. Kristoffer Henriksen 1863 - ? A. 3. Jo-
                   - 84 -
han Kristoffersen og enken, Amalie Andreasdtr.
fra  Aakervik ?  3. B. 1. Kristoffer  Kristoffersen
jun.1845 – 73, f. 1828, d. 23 mars 1901. B 2. Kol-
bein  Jakobsen 1873 - ? f. 1839, d. 1. desember
1909. B 3. Elias Kolbendsen ?
VEFSENMO: 
   Optat 1841 av Ole Rølløfsen, Brendtrøen og h.
Ingeborg  Halvorsdatter,  begge  fra  Stjørdalen. 
Reisen hertil foregikk sjøveien og var de første
aaret  -  1840  -  inderstfolk  paa  Ivarrud.  Ole
ryddet  og  bygget  en  anselig  gaard under sin
brukstid, hadde 5 dygtige sønner, der sidst paa
tiden var ham til meget hjælp. 3 a` 4 døtre hadde
han ogsaa, den ældste g. m. Hemming Arntsen,
Vikdal. Hele familien utv. til Amerika i 1868. Ef-
ter Ole Rølløfsen bruktes gaarden av skogbetjent
Hans Pedersen og h. Maren Sørensdtr., begge fra
Linerud,  Nordre  Odalen. Derpaa dees søn Ma-
rius  Pedersen,  g. m. Lina Andreasdtr. fra Nerli
( Kjønbekmo ),  og brukes nu av Hemming An-
dreasen  fra  Kjønbekmo,  gift  med søskendbarn
Andrine Jonsdtr. fra Dalen.
   Brukere: 1. Ole Rølløfsen 1841–68, død i Ame-
rika 15. septb. 1884. 2. H. Pedersen 1868 – 1900,
f. 1826, d. 6 nov. 1906. 3. Marius Pedersen 1900-
ca. 15, f.1868, d. 31. desember 1918. 4. Hemming
Andreasen fra ca. 1915.
   Rydningsm. Ole Rølløfsen var en bror av Nils
Rølløfsen Dalen og Marit Rølløfsdtr., g. m. Elias
T. Brændmo.  Samtlige  av  disse familier utv. til
Amerika  -  de  fleste til  Minnesota - Vikdal P.
O. Cippeva Co., nu kaldet Montevideo. Ole Røl-
løfsens sønner kom sig godt i Amerika og blev
velholdne farmere. Paa grund av fremragende ev-
ner og punktlighet blev de ogsaa anbetroet man-
                    - 85 -
ge  tillitshverv. Sønnernes navne derover er: 1)
R. O. Moe, f. 20. april 1839, 2) Ole O. Vefsmo, 3)
N. Olson ( mølleeier ), 4) Michael Oleson og 5)
Ole J. Rollevson  -  den  sidste en fremragende
Skolemand m. m. 
VOLLAN: 
   Optat 1832 av Peder Kristian Alsgaard i Vef-
sen. En Petter Vormdal og kone Kirsti kom sam-
tidig og begyndte at bygge ved siden av, saa  Pe-
der Kr., der gjerne vilde bli denne sin nabo kvit,
maate gi  ham en  betydelig sum for at faa ham
væk. Han drog da sydover igjen. Peder Kr. drev
storbruk paa  Vollan i flere aar, hadde op til 30
kjør og 5 heste paa stedet, leiet 2 budeier og 1
dreng til at være paa Vollan. I 1838, efter at en
av  Peders to sønner var død i Lofoten, saa han
kun  hadde  Anders  P. Alsgaard igjen, tapte han
motet med Vollan, og leiet stedet bort, eller skul-
de  sælge  det  til  ”gammelmaalaran”  Ingebrigt
Ivarsen og sønner. De var der i 3 aar uten at av-
gjøre noget med Peder, hvofor han lot dem kaste
ut. Ingebrigt drog da til Kroken og ryddet der.
   Peder  Kristian  blev  derpaa  enig  med Peder
Sjursen   paa   Pladsen  Durmaalshaugen  under
Skog om at overdra ham herligheten paa Vollan,
mot  at  erholde  hans  husmandsstue  og  et vist
kvantum  smør. Peder Sjursen flyttet saaledes til
Vollan 1842. Sønnen Peder Andreas var da 7 aar
gl.
   Senere  hen  delte Peder Sjursen  gaarden i 3
parter og hvorav Sørgaarden er en - overladt til
Jon  Skrædder eller dennes svigersøn Ole Peder-
sen,  der  senere hen  -  1867 - med familie utv.
til  Amerika.  2 den  part  - Værdalshaugen - fik
sønnen Peder A. Pedersen, og den 3 dje part blev
                   - 86 -
tildelt svigersønnen Robert Arntsen - en bror av 
Gune Valli  -  g. m.  Nikoline Pedersdtr.  –  utv.
1868. Efter Robert Arntsen er gaarden brukt av
Andreas Eriksen fra  Pantdalsli,  g. m. Anne Jo-
hansdtr. fra  Haugen  (Gammelhaugen ), og bru-
kes  nu av disses søn Andreas Andreasen, g. m. 
Dina  Bolstad  -  søster  til lærer og  stortings -
mand Peter Bolstad, Torger Bolstad, Findbakken
og  Per Bolstad, Herringsæteren. Peder Kristians
gaard stod paa voldkanten nærmere elven østen-
for nuværende Vollan.
   Brukere: 1. Peder Kristian 1832 - 37. 2. ”Imort
Nerli” 1838 - 41. 3. Peder Sjursen 1842 - 60, f.
1800, d. 5. jan. 1885 som kaarm. 4. Robert Arnt-
sen 1860 - 68, utv. 1868. 5. Andreas Eriksen 1868
- 98, f. 1842, d. 29. juli 1898. Derpaa enken 1898
- 1912, f. 1845, d. 23. nov. 1916. 6. Andreas An-
dreasen fra 1912.
VÆRDALSHAUGEN - en part av Vollan:
   Brukere:  1. Peder A. Pedersen,  g. m. 1) Marit
Estinsdtr. fra  Svenskli,  2) Beret Mikkelsdtr. – 
datter  av  Mikkel  Olsen, Aakervik  -  3) Anne
Bendigtsdtr.  fra  Fagerli,  enke  efter  ”Vikdals-
Per”. Barn kun i første ægteskap. - 1856 – 1917.
2. Alfred  Andersen fra Sverige, g. m. Anne Pe-
dersdtr. - og disses sønner - fra 1917.
   Peder  Andreas`s 1 ste kone MaritEstinsdtr. d.
i mai 1874, 41 aar, 2 den kone Beret Mikkelsdtr.
f. 1823, d. 29. nov.1889 og 3 dje kone Anne Ben-
digtsdtr. f. 1840, d. 5. oktb. 1914.
VOLDEN pr. Ørjevatne: 
   Optat 1920 av Eivind Pedersen, Ørjevatne, g.
m. Lovise Olsdatter Forshaug, Fiplingdalen.
                    - 87 -
AASHEIM:
   Oprindelig et skogstuerum Rosenlund, som se-
nere fik økenavnet ”Fisenlund”. - Optat av Eli-
as Andreasen  fra Lanæs  (d. 27. mars 1920), g.
m. Anna Andersdtr. fra Langvatne, Vefsen. Der-
paa sønnen Alfred Eliasen fra 1922.
AASEN:
   Optat ca.1852 av lap Thomas Jonsen, - nogen
aar senere tilflyttet og brukt av Nils Bentsen fra
Hattfjelldal, g. m. Sara Mathisdtr., f. i Bodø, men
opvokst  paa  Varntræsk.  Derpaa  Laurits Jonsen
Markestykket, Gudbrandsdalen, g. m. Anna Hem-
mingsdtr.  fra Groli,  og brukes  nu av enken og 
sønnerne Johan og Georg Lauritsen.
   Brukere: 1. Lap Thomas Jonsen 1852 - ca. 58.
2. Nils Bentsen ca. 1858 - 90-aarene, f. 1829, d.
26. mai 1905. Sara Mathisdtr. f. 1835, d. 24. oktb.
1918. 3. Laurits Jonsen  til 1915,  f. 1860, d. 14.
septb. 1915. 4. Enken  og sønnerne fra 1915.
AAKERVIK:
   Optat  ca.  1780  av  Nils Jensen - bror til Jo-
hannes Jensen, Sundsaas  og  Gabriel Jensen, L.
Bryggefjelddal. Efter  ca. 4 aars forløp  forlot han
stedet som  enkemand  og begav sig øst paa fjel-
dene at røve og stjæle av lapperne og blev dræpt
av disse ved Arivatne. Om denne Nils Jensen skal 
jeg nærmere berette senere. Efter Nils Jensen til-
flyttedes stedet ca. 1827 av Mikkel Olsen Ruder-
aas, g. m. Anne  Kolbendsdatter fra Varntæsk og
svogeren  Daniel  Nilsen  fra  Herringbotne,  g. m. 
Marit  Olsdtr.,  Ruderaas.  Daniels  part deltes se-
nere  mellem  sønnen  Nils Danielsen - g. m. An-
ne  Andersdtr. fra Røsvatsholmen, f. 1825, d. 28.
decbr.  1903  -  og  datteren  Dorthea Danielsdtr.,
                    - 88 -
g. m. Daniel Johansen fra Skaland, Vefsen. Efter
Nils Danielsen  er  denne part  brukt av Anders
Monsen,  g. m.  Anna  Johansdatter  -  Nils D.`s
stedatter  -  og  Daniel Johansens part  -  Bak-
ken av sønnerne Ole og Benjamin. Den første g. 
m. Alette  Andreasdtr.  fra Sørdal, og den anden
g. m.  Anna  Hemmingsdtr.,  datter  av  Johanna
Mathisdtr.,  Sjaavik - senere Breivik  - og Hem-
ming  Olsen,  Nerli  (Kjønbekmo).  Mikkels part
deltes  mellem  sønnerne  Jakob,  g. m.  Gunhild
Jonsdtr.  -  enke efter Karolius Jakobsen Sørdal,
f. 1833, d. 25. april 1916 - og Andreas Mikkel-
sen, g. m. Hansine Mathisdtr. fra Sjaavik. Sidst-
nævntes part kaldet Lamo, og er denne nu delt
mellem lærer Mathis J. Sjaavik, g. m. Anna Ols-
dtr. fra  Tustervatn og Andreas`s dattersøn  Nils
Olsen, f. i Herringbotne, g. m. Ingeborg Edvards-
dtr. fra Sundsaas.
   Brukere A a k e r v i k I: 1. Nils Jensen ca. 1780
- 84, frafl. Var derpaa ubeboet ca. 43 aar. 2. Mik-
kel Olsen ca. 1827 – 77, f. 1806, d. 23. oktb. 1884.
3. Jakob Mikkelsen 1878 – 1914, født 1832, d. 6.
aug. 1921. 4. Ole Jakobsen  -  g. m. Maren An-
dersdtr.  fra  Opland,  Tjøtta  -  som selveier fra
1915.
   A a k e r v i k II: 1.Daniel Nilsen 1827 – 47, d.
11. juli 1847, 38 aar. Enken 1848 – 80, f. 1797, d.
23. juni 1894. 2. Nils  Danielsen og enken. N. d.
7. april 1877, 44 aar. 3. Anders Monsen ca. 1881-
1917, f. 1844, d. 24 juli 1922 - gaarddriver fra 
1878, men bygslet først 1881. 4. Mathias Ander-
sen, g. m. Henny Hansdtr. fra Ø. Jovatn, Sverige,
fra 1918 som selvier.
   B a k e n - Aakervik:  1. Daniel Johansen fra 
1850, f. 1827, d. 24. mai 1904. 2a. Ole Danielsen 
som selveier fra 1915. 2. b. Benjamin Danielsen
                    - 89 -
som selveier fra 1915. A. og b. Hadde dog gaar-
den paa forpaktning 1904 - 14.
   L a m o  - Aakervik: 1. Andreas Mikkelsen ca.
1876-1914. 2a.  Math. J. Sjaavik  -  kjøpt  - fra 
1915.  2b. Mathias  Andreasen  -   kjøpt  -  fra
1915 - 19,  død  2. aug. 1919.  Sidstnævntes  part
brukes nu av Nils Olsen - fra 1920.
ØRNES:
   Optat  1863  av  svensken Erik Hansen, g. m. 
Britta  Nilsdtr.,  Unkervatne, der fraflyttet  og tok
ophold i en skogstue. Derpaa Hans Mathias Erik-
sen  fra  Pantdalsli,  f.  paa Gammelhaug 1836, g.
m. Martha Nilsdtr.,  Unkervatne, f. 1840, d. 7. feb.
1918,  -  og  brukes  nu  av  svigersønnen Albert
Larsen  fra  Nybrotte,  g. m. Emma Hansdtr., Ør-
nes - d. 1920.
   Brukere:  1. Erik Hansen 1863  -  ca. 65, født
1820, d. 31 aug. 1896. 2. Hans Eriksen 1865 - 96,
f. 1836,  d. 10. juni 1917.  3. Albert  Larsen 1896.
ØRJEVATNE:
   Optat 1853 av Ole Simonsen fra Tønset, g. m. 
Sigrid Toresdtr. fra Tyldalen - han f. 1805,  død
12. juli 1883, hun f. 1820, d. 12. juli 1880. Depaa
brukt av sønnen Simon Olsen, g. m.  Massi Mat-
hisdtr. fra Vefsen  -  utv. til  Amerika 1873. Saa
svensken Anders Gustav  m. fl., hvoav kan næv-
nes Lars Estinsen  og Lars Larsen, Julius Larsen,
Ole P. Bolstad,  Jakob Pedersen, Gabriel Olausen,
Peder S. Ørjedal  -  i  alt drivere av denne gaard
13 i tallet, til  Edvard Pedersen fra Værdalshaug,
g. m. Gjertrud Eriksdtr.  -  en datter av Erik Lar-
sen  Svenskvold  og  Marit  Olsdtr. fra Stjørdalen
- kom  til  stedet i 1894 som inderst til Peder S.
Ørjedal,  der  hadde  bygslet stedet til brukt som
          - 90 -
sæter. I  1919  fik Edvard fæste paa gaarden - 
forpaktning,  og  utgikkes  der  samtidig et nyt
bruk paa søndre side av ”Bækken”, Volden kal-
det.
   Brukere: 1. Ole Simonsen og sønnen Simon
1853-73, Ole f. 1805, d. 12. juli 1883. 2. Anders
Gustav 1873 - 78, frafl. Derpaa vekslende bru-
kere. 3. Peder S. Ørjedal fra ca. 1883 – 1919. 4.
Edvard Pedersen fra 1919.
ØRJEDAL - en part av den opr. Mikkeljord:
   Optat 1843 av Hans Jonsen fra Mikkeljord, f.
i Sel i Gudbrandsdalen, g. m. Dorthea Olsdtr. fra
Varnvatne, d. 7. oktb. 1852, 30 aar gl. Derpaa Pe-
der J. Svendsen  fra  Kvalpskarmo,  g. m.  enken
efter  Hans Jonsen,  og brukes siden av Konrad
Arntsen,  søn av Arne Halvarsen, Mikkeljord, g.
m. Brynhild  Johansdtr.,  datter  av  J. M. Inge-
brigtsen,  Fagerbakken. Fra 1918 avstaat - Søn-
sterud til Ingebrigt Pettersen og hovedbruket til
Konrad Arntsen. Tidligere var overladt av gaar-
den - Fagerbakken og Storhaug. 
Brukere: 1. Hans Jonsen 1843–53, død 7. oktb.
1852, 30 aar. 2. Peder J. Svendsen 1853 – 1918, f.
1833, d. 11. oktb. 1919. 3. Konrad Arntsen 1918.
   H a n s J o n s e n hadde følgende barn:
1) Ole, død ung, 2) Jon, g. m. Gurine Johans-
dtr. Haugen,  boende  paa  Vildmo  og sidst paa
Kaabhaugen  pr. Elsfjord,  Hemnes,  3) Torger,
død ung i 1864 og den første som blev begravet
paa  Svenskvold  Kirkegaard, 4) Else Hansdtr., g.
m. Ole Pedersen  Bolstad  fra  Aamot i Østerda-
len, boende en til paa Valli og sidst paa Bjørnaa-
li, Vefsen.
   P e d e r S v e n d s e n s barn var: 1) Susanna,
g. m.  1. Søren Sørensen fra Øvre Tralrud, og 2
                     - 91 -
Gabriel Olausen og bodde sidst  paa Kaabhaug
pr. Elsfjord,  hvor hun døde, 2) Hans Pedersen,
boende paa Vildmo, Korgen, g. m. Mathea Inge-
brigtsdtr. fra Findsaas, 3) Maren, g. m. Hans Bø-
resen, Tralrud  - utv. til Minn., Amerika,  med
mange barn, 4) Lorense, g. m. J. M. Ingebrigtsen,
Hattfjelldal  -  sidst paa  Fagerbakken, 5) Inge-
borg, g. m. Ole Børesen og boende paa Tralrud,
6) Johan, død ugift.
   Som det av foranførte vil fremgaa, tok den nye
Bebyggelse  inden  Hattfjelldalen - efter ”svarte-
dauden”- sin Begyndelse i sidste halvdel av det
17. aarhundrede, nemlig  Hattfjelldal  2 bruk (ca.
1680), Tustervatn  4 men senere Indskrænket til
2 (ca. 1690). Derpaa blev der tid om anden optat
bruk  for  bruk omkring  Røsvatne. Den øste og 
søndre del av herredet blev derimot ikke bebyg-
get  før  i første halvdel av det 19. aarhundrede.
Susendalen fik saaledes sin første beboer i 1820,
nemlig  Hans Norman  - indflyttet fra Sverige -
som bygget paa Svenskvold.
   I 1822 skulde han paa visit til en svigersøn i
Velfjorden, men  kreperte i Velfjordskaret i sne-
fokk ca. 22. juni - han kone og  en søn - ogsaa
kaldet  Hans. De  var da henholdsvis 70, 56 og 
20 aar gamle ( efter ministerialboken for Vefsen).
Svenskvold blev da uten beboer til i 1840-aarene.
   Den første som da bosatte sig i Susendalen ef-
ter  Hans  Norman  var  Ivar  Ivarsen fra Lesja,
Gudbransdalen,  der  tok  rydning  paa Gammel-
haugen (Haugen) 1827. Om ham skal jeg senere
berette. Disse nybyggere, der skulde skaffe sig le-
vebrød oppe i vildmarken en 8 – 12 mile fra hav-
kysten,  maatte  ikke  være altfor kjælne, hvilket
ogsaa viste sig at de ikke var i sin kamp for til-
værelsen.
                    - 92 -
   Proprietæren, der  raadet for landet, gav dem
ogsaa meget lempelige og næsten uindskrænkede
vilkaar, saa de mestedels fik raade som de vilde,
hvilket  ogsaa  i  høi  grad tiltrængtes for at de
skulde kunne  leve, og  hvordan livet enda ofte
var, kan man gjøre sig en forestilling om, naar
man  erfarer  av  retsforhandlinger  av  1742, at
grunden  til  at tingsvinde  Lars Andersen Hatt-
fjelldal  ikke  mødte i retten aaret forut, hvortil
han var indkaldt, var, at han var saa utsultet, at
han ikke formaadde at reise.
   De første rydningsmænd var hovedsakelig fra
Vefsen og enkelte fra Ranen.
   Efter at proprietær Holst hadde ladt kundgjøre
at de, der vilde bosætte sig i den endda ubebodde
Susendalen, skulde erholde land nokfor sig og to
av sine barn, saa skjedde en betydelig indflytning
fra  Stjørdalen  og  Gudbransdalen  m. v.  -  ho-
vedsakelig av folk, der hadde levet under trange
husmandsvilkaar.
   Disse følte sig her frie som fuglen i skogen og
fik  herske  over  store  strækninger omtrent  som
selveiere. De første akrev sydover til sine venner
og  slektninger  og  lovpriste  tilværelsen i Susen-
dalen  mindst like saa høit som det (senere) blev
gjort om Amerika, og følgen blev at der kom fle-
re og flere.
   Naar de skulde ivei at proviantere, slog de sig
flere sammen,  enten  med  skræppa paa ryggen - 
bærende  tunge  bører,  eller saa kjørende om vin-
teren, hvilket  ofte  tok en tid av flere uker grun-
det  daarlig  veir og føre, - eller med kløvjehester
om sommeren  -  gjennom  vildmarken  uten veie,
elve  uten  broer,  over  fjelde og dale til handels-
stederne  Kulstadsjøen,  Rynes  og senere Mosjøen.
Men det  var i regelen folk som ikke tapte motet.
                    -93 -
Jo flere uhepper de blev utsat for, des morsom-
mer var det, og der vanket spøk og latter ustan-
selig. At tape motet, nei derom var ikke at tale.
Til deres held  saa faldt der ind en række gode
aar i deres første tid som nybyggere, saa de fik
baade  korn  og  poteter  paa  de landflekker, de
med  sine mangelfulde  redskaper vandt at bryte
op. Græsveksten var ogsaa i den første tid stor-
artet, saa de kunde samle fôr v i l d t  til mange
kreaturer  -  mer og mer efter som disse til dels
medbragte kjør og gjeiter formeret sig.
   Rydningsmændene - da det blev flere av dem
- var  ikke  meget  velset  av lapperne,  -  disse
norske ”indianere”,  som  var vant  til at herske
over landet uten indskrænkning, hvorfor der op-
stod mangen konflikt med dem, men der utviklet
sig smaat om sen en bedre forstaaelse mellem lap
og  nybygger,  saa  de var hinanden tilgjensidig
hjælp og støtte.
   Ellers var der  - foruten det matnyttige vildt
- fuldt av rovdyr som aarlig berøvet nybyggerne
for  værdifulde  husdyr,  og  saaledes gjorde det
vanskelig  for  dem  at  øke  besætningen;  men
hardhauser  som  de  var,  tapte  ikke  motet for
det; vanskeligheterne skulde overvindes.
   I nødaar brukte de furubarkbrød, ja kokte en-
dog grøt av furubarkmel. Man hørte saaledes Ole
Olsen  fra  Flukstad, Gausdal uttale: ”Da je kom 
te Susendalen  aat  je me saa farenkjele og`mæt
taa  furruborkgraut,  saa  je  aat  me  inkje  beire
mæt,  da  je  var paa Flukstad aa fekk søtsoll aa
spikjeflesk!”
   Friheten  i  Susendalen  -  fri  for husmands-
tvang etc. - skattedes saa høit, at al anden tra-
valighet  var derimot  for  intet at regne. Mange
                   - 94 -
av de indflyttede familier utvandret dog senere
- i 1860  - 70-aarene - til Amerika.
   Nu er forforholdene mi den grad forandret, at om
de utvandrede hadde kommet tilbake, vilde de
ikke kunne kjende sig igjen, - hovedvei fra Mo-
sjøen til langt op gjennem Susendalen, nær Kro-
ken, to veie under langt fremskreden bygning
mellem Hattfjelldal og Røsvatne, en Hattfjelldal
- Sjaavik og en Hattfjelldal - Grubben samt
dampbaat i Røsvatne. Veiarbeidet skrider frem
ogsaa fra Nerli (Kjønbekmo) gjennem Unker-
vatnets dalføre. Dessuten er fremkomsten ved
pliktarbeide i en lang aarrække forbedret i alle
retninger inden bygden. Selfølgelig er her da
ogsaa broer over bække og elve, hvoriblandt sten-
bro over Unkerelven - opført 1901 - og auto-
mobiler i stadig rutefart mellem Mosjøen og 
Hattfjelldal, ja helt op til Svenskli i Susendal.
Telefoncentral er der paa Hattfjelldal med linjer
Hattfjelldal - Mosjøen og videre, Hattfjelldal –
Ranen via Røsvatne, Hattfjelldal - op Susenda-
len til Harvatnets fjeldstue mellem Vilhelmina i
Sverige og Susendalen, og div. Sidelinjer. En stør-
re telegrafcentral skal nu opføres mellem doktor-
boligen og Nyborg paa Hattfjelldal.
   At den knep haardt for de fleste nybyggere op-
pe i fjeldtrakterne at ernære sig de lange vintre
er vist, men merkelig nok saa var der ingen paa
fjeldgaardene som i nødaaret 1812 led hunger-
døden, hvorimot nede i bygden og ved kysten var
mange. At de kunde livberge  paa fjeldgaardene
skyldtes vesentligst den ting, at skogende var ful-
de av vildt, saa de ved at sætte ut snarer kunde
fange ikke litet derav til livsophold.
   Sultefôring var i den tid det almindelige, saa
utbyttet av fjøs om vinteren var litet eller for in-
                    - 95 -
tet at regne. Luksusartikler var saa at si ukjendt
for disse folk, og i matveien var de yderst nøi-
somme, og utnyttet alt hva nyttes kunde - til
og med græs i grotiden - hovedsakelig syrgræs.
   Der var som regel et rosværdigt samhold mel-
lem nybyggerne. Saavidt mulig hjalp de hveran-
dre at opføre de første huse eller hytter, og gav
ellers en haandsrækning naarsomhelst det maat-
te til trænges - alt gratis!
   Som eksempel paa hvilken broderaand der
raadet i Vefsen i de tidligere tider, skal jeg næv-
ne følgende: Svend Paalsen - rydningsmanden
paa Kvalpskarmo - fik laant en noksaa gjild
hest hos Anders Nilsen, Laksfors. Ganske kort
efter indtraf et ulykkestilfælde, saa hesten kre-
perte. Da Svend senere hen kom til Laksfors, vil-
de han vite hvor meget han skyldte Anders for
hesten. ”hm!”  sa Anders. ”Du fækk daa kje naa-
ko gagn a den hesten, saa dæ e daa kje naako
aa betal føre, - e ska kje ha  naako før hesten!”
- Om nogen av de bedre stillede laante en ny-
begynder nogen kreaturer, saa var der aldrig tale
om at betale nogen leie. Det var godt nok, naar
de engang i tiden fik noget lignende igjen.
   Jeg var engang vidne til paa en gaard, at de
maate ut hele husets folk, saa nær som en smaa-
jente og hendes bedstemor, for at søke at stoppe
en ku, som absolut vilde avgaarde. Smaajenten 
gav mig da følgende forklaring paa aarsaken til
dette: ”Dæ e i ku, saa ha vøre mæ k.. i 50 aar!”
Dette syntes bedstemoren blev vel drøit, hvorfor
hun rettet det til 16 aar - enda ikke saa ganske
kort tid, og formentlig uten leie. –
   Nybyggerne i Susendalen, der kom landverts
søndenfra langs riksgrænsen,  kunde selfølgelig
ikke fragte meget med sig, og hadde vel heller ik-
                   - 96 -
ke stort til at ta med - i høiden nogen kreaturer
- hvofor de var daalig rustet til at friste ny-
byggerlivet. Bl. a. var det i flere aar de manglet
slipesteten. Svend Paalsen, Kvalpskarmo, var den 
første som fik sig en slipesteten, idet han leiet den
starke lap Ole Paalsen Børgefjeld til at bære en
erhveret slipesteten over Børgefjeld fra Fipling-
dalen til Kvalpskarmo. Men da blev der ogsaa
sliping paa Kvalpskarmo, da alle de øvrige ny-
byggere i Susendalen indfandt sig der for at sli-
pe!
Bla om                       Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
black infrared 6s beats by dre cheap michael kors outlet michael kors outlet michael kors outlet beats by dre cheap black toe 14s legend blue 11s jordan 14 black toe Lebron 11 louis vuitton outlet legend blue 11s louis vuitton outlet michael kors outlet coach factory outlet louis vuitton outlet lebron 11 louis vuitton outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue michael kors outlet lebron 11 jordan 11 legend blue michael kors outlet jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared beats by dre outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet beats by dre black friday legend blue 11s uggs black friday lebron 12 legend blue 11s michael kors black friday jordan 11 legend blue lebron 12 louis vuitton outlet michael kors outlet