Ivar Ørjedal                                                                                                                

                                                                                                                

[Under konstruksjon]

 

 

 

 

 

 

 

 

                   - 183 -
          Levevilkaar og juleskikke
   Som tidligere sagt  var rydningsmændenes og
senere bønders  vilkaar tarvelige, hvorfor de hel-
ler ikke fik ”ligge pa latsiden,” men nytte tiden
godt baade vinter og sommer. Med kun daarlige
redskaper faldt  det  dem møisommeligt at dyrke
jorden, da  disse  ofte  bestod bare av et græv i
haanden. En del  kunde  jo ha sig en plog gjort
av træ  med  jernbeslaat  sjær,  og  en harv med
tinder  av  grankvister, som dog sjelden blev be-
nyttet - kun  enkelte  gange at harve ned kornet
med. Det var  kun  ældre brukt aker som kunde
bearbeides med disse redskaper. At pløie nyland
med  disse  ploger  var  ikke  at  tænke paa. Da
maatte  det   haandbrytes.  Efter  pløiningen  var
                  - 184 -
det  da  først  at hakke  det pløiede  efter at
gjødselen var paakjørt og spredt, plukke væk
ugræsrøtter, faa gjødselen jevnt blandet i jorden,
derpaa kaste utsæden (byg ) og saa var det atter
at hakke ned kornet. Alle av familien, der var
saapas at de kunde løfte et græv, maatte være
med i dette arbeide, og enda tok det lang tid at
bli færdig med vaaraannen - enggjødsling ind-
befattet. Mellem vaaraann og slaataan var der
ogsaa nok at gjøre, saasom husbygning, repara-
tion av gamle, løpe næver baade til eget brukt og
noget til salg - at kjøre ned om vinteren, gjøre
i stand  værktøi  til  slaataannen og til like løpe
furubark til avbenyttelse istedet for brødkorn om
avlingen frøs bort. -  I slaataannen var de paa 
benene kl. 3 morgen  - iblant lidt tidligere eller
senere. Selv har jeg været med at staa op kl. 1.
   Med de daalige ljaaer som de hadde i den tid
gikk det ikke saa raskt at slaa græsset ned, man
maate  være  ihærdig  og  utholdende,  og enda
blev  man oppe  paa  fjeldgaardene ikke færdig
med  aannearbeidet før ved Mikkeltider, da det
meste av fôret skulde sankes paa vidderne. (Ole
Andersen  Hattfjelldal forsøkte at skulde hjælpe
sig med kun 4 timers søvn pr. døgn, og paa den
maate holdt han ut i 5 uker, men erfarte derved
at 4 timer var for lite, - fik han derimot 5 timers
søvn, da gikk det an.) Saa var det andet indhøst-
ning  og  ellers  mange andre ting at gjøre mot
vinteren. Fiske i vandene  skulde ogsaa ske før-
end disse frøs til. Foruten høikjøring paa vinter-
tid - ofte  paa  avstande  like  til 1 mil - hadde
de da  vedhold.  Fra  kl. 4 morgen sat de rundt
talglyset eller tranlampens røde, svake skin sys-
selsat  med  haandarbeide.  Kvinderne karde og
spinde eller strikke m. v., og mændene forarbei-
                   - 185 -
dende kopper og kar, traug og skaale  m. m. –
ogsaa  til salg -  indtil dagen brøt frem saavidt
at de i graalysningen - under den mørke tid - 
kunde kjøre tilskogs eller gjøre andet utearbeide
- altid  søke  at  nytte  tiden.  Sittende paa tom-
slæden  kjørende av sted var det jevnlig at høre
sangens  toner  lyde gjennem skogene fra mange
hold,  røbende  tilfredshet  og liv i de ellers saa
tause  vidder.
   Naar julen nærmet sig var det mangt og meget
som maate være færdig til jul. Vedskuret maatte
man ha  fuld  av ophugget ved (et merke paa at
vedk. var  i  taalelig  økonomisk  forfatning), høi
rikelig  hjemkjørt,  ski  forarbeidet  til  alle  som
kunde  bruke  dem,  sæletøi,  reip,  skotøi  m. m. 
maate være  fiks  i stand til jul, og saa brygges,
bakes  - flatbrød, stomp og lefse - de sidste vel-
klint med smør o. s. v., saa man kunde faa det mest
mulig hyggelig i julen. Husvask selvfølgelig kvel-
den  før  juleaften, og  et dække halm paa gulvet.
Juleaften badning i et  større  badekar  - først de 
smaa, saa de større og tilsidst husmoren, der tid-
ligere har hjulpet til med de andre. Ved kveldtid
andagt  sittende  rund et dækket  bord - rikt eller
fattig,  efter  enhvers evne  - lutefisk m. m.  grøt
( gomme. ) Efter maten bordbøn og et salmevers.
Nogen  sov  ikke  julenatten  -  læste og sang. –
Juledags  morgen  op kl. 4, trække  paa  sig  nye
klær, forsaavidt de hadde hat raad til at anskaffe
sig saadanne, - en dram og de bedste juleønsker,
en  kaffetaar  - da ogsaa for barna, med en liten
godbit  til,  hvorpaa  disse da glæde tumlet sig i
julehalmen.
   Naar saa  alle hadde vasket sig og kommen i
bedst  mulig  antræk,  var  det at sætte sig rundt
julebordet,  som,  hos  dem  der var bedst situert,
                   - 186 -
stod fulddækket: En stor, rund julekake  -  paa-
lagt kroker og kruseduller av utrullet deig i lange 
traade før stekningen -  anbragt paa en talerken
midt paa bordet  til  skuebrød de to første jule-
dage, og hvilken kake ikke maatte spises førend
sidst  i  julen, -  en  talerken for hver sitteplads
og person, hvorpaa var anbragt  saa meget jule-
mat som der kunde rummes - en trehørnet lefse
nederst, saa mindre lefseterninger, ost og brød-
skiver, et ribben fedt sauekjøt, andet godt kjøt
(oksebring) og opskaaren tunge m. v. Forrøvrig
var der anbragt fællesmat paa bordet. Det paa
talerkenerne - malte trætalerkener  -  blev da i 
almindelighet  spart,  og  enhver for sig gjemte
denne til senere, for da av og til at ta sig en bit
derav eller ha en godbit at gi en eller anden av
sine venner som indfandt sig. Julebordet maatte 
staa urørt til man var færdig med morgenandagt
og bordbøn.
   Første juledag maatte alle holde sig hjemme
- ingen maatte  være  ”Jule-Peter.” Kappestriden
om at være først en snøkvisit til nærmeste naboer
med  flasken  juledags  morgen,  by en dram og
ønske til like med julen, regnedes ikke for at bli
”Jule - Peter.”  Første  juledag  stod  fællesmaten
paa bordet hele dagen. Anden juledag og senere
kunde man derimot besøke  hinanden saa meget
de vilde.
   Med ski paa benene kunde de da ofte fare lange
veie for at besøke venner og slegtninger. At kjøre
kunde kun hændelsesvis ske. Der vanket da ogsaa 
skisport i stor skala i julen, likesom baade unge
og gamle flokket  sig  sammen efter tur i nabo-
gaardene for at utføre leke av mange slags. Julen
var  saaledes  den  festtid  som alle mæst glædet
sig til. Man tok sig da en hvil fra det travle ar-
                   - 187 -
beide, og  julen varet til og med 13de dag, ja,
ansaaes ikke for at være helt forbi før efter Kyn-
delsmesse.
   Paaske og pinse  høitideligholdtes selfølgelig
noget lignende - i to dage hver. Det var da kun
de bedststillede som kunde holde topmaal av jul,
saaledes som her anført. Mange hadde det knapt
bedre i julen end ellers i hjemmet, men ved at
farte til dem der hadde det bedre, kunde de ogsaa
faa del i juleglæden. Ingen fremmed maatte gaa
fra huset i julen uten opvartning, ellers bar de ut
julen.  -  Jeg  hørte  engang  om en familie som
ikke  hadde  andet end nogen spekesild juledags
morgen.
   Som aneks til Vefsen holdtes her ingen guds-
tjeneste i kirken i julen. Julehøitiden ringtes ind
fra kl. 5 – 6 juleaften, og de fleste holdt opbyg-
gelse hver for sig i eget hus.
   Husandagt hver helg hele aaret var ellers nok-
saa  almindelig.  En  prækensamling  fandtes og 
bruktes  i  hjemmene, da her ingen gudstjeneste
var at søke til i anekskirken, naar undtas ca. 3
søndage hver sommer. Vilde man til hovedkirken
var det 6 – 12 mile at reise.
Bla om                      Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 21.04.2023