Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 

 

                                                       Tradition.

  Ifølge legenden om ”Hemming den unge” som
findes i Flatøiboken (”Flateyjarbok”) tyder det
paa, at det var i Hattfjelldalen Hemming opholdt
sig da sendemændene – Aslak Skreia, ledsaget
av 4 mænd - skulde søke ham op og fortælle
ham hvorledes det stod til, at hvis han ikke kom
hjem, vilde hans far bli dræpt. De skulde nemlig
fra ”Torgir” seile nord og ind en fjord, lægge til
ved Framnæset – formentlig Halsøen - og naar
de kom op der, vilde de finde en veisti som gikk
op igjennem en skogdal. Veien vilde bli større
naar de kom længere op i dalen, men det vilde
ta 4 dage førend de kom frem til han Hemming.
Tilslut vilde de faa se en lysning i skogen, og der
Var han Hemming.
   De kom frem og fortalte Hemming hvorledes
det stod til, men han gjorde sig bare stursk og
bad dem reise sin vei igjen, - han vilde ikke
være med.
  Da de godt og vel var kommet til skibet igjen,
kom Hemming paa ski nedover den bratte li og
ned til skibet. Sendemændene spurgte ham saa
om naar han reiste hjemmefra? ”I dag morges!”
var svaret. Skivant som han var, kunde det let
greie sig for ham at ta direkte over fjeldene,
komme ned i Markbygden og saa over Dolstad-
aasen ned til Halsøen paa en dag. 
                     - 10 - 
   Det er al sansynlighet for at Hemming var til
opfostring  hos  herskeren  paa  ”Storjorden”,  der
ifølge  skrivelse  fra  biskop  Krogh og  amtmand
Schjelderup  til  kancelliet  i Kjøbenhavn,  skulde 
ligge indenfor de to fjordarme Vefsen og Ranen
og indbefattet Røsvatne,  Krutfjeld og  Susenda-
len. De diverse gravhauge ved  Røsvatne m. m. er
uomtvistelige  merker  efter fortidsbebyggelse -
før den sorte  byldepest la landet øde i 1349 – 50.
   Bendig Strøm vill vite at det var fredløse  Is-
lendere, som bosatte sig ved Røsvatnet i gammel
tid, hvilket skulle  fremgaa av Harald  Haaraades
Kongesaga og en gl. Vise.
   ”Der,” sier Krogh og Schjelderup,  ”er  plads
nok for 100 bønder -  ja,  kanske  flere, og bare
paa den del som  ligge under Vefsen er plads for
en 80 bønder.” ( Ikke  regnet  i  smaabruk,  natur-
ligvis.)
   I Peter Dass`s ”Nordlands Trompet”  heter det
tilike:
Der løber i Vefsen en gammel Frasavn
Alt om et Landstykke, Storjorden ved Navn,
Som end er udyrket og øde;
Der siges og er udi Sadingen hørt,
Hun staar i ældgamle Matrikler indført
For tolv Spanders Landgild og Skjøde;
Man mener Almuens Mangfoldighet før
Langt høier` har steget end Tallet nu gjør
Den sorte Død var en Aarsage,
Som over al Verden graserend` opkom,
Han feiede Landet og gjode det tom,
Der blev ikke mange tilbage.
Vel henved fir` hundred Skorstener paa Rad
Befandtes at ryge, naar Folket fik Mad,
Og ædende Tid var for Haanden;  
                   -11 -
   Men da denne Gjæst havde vanket der frem,
Blev rygend 'Aar-Steder fir' eller fem,
Har plukkedes en og hveranden.
Da bleve de Pladser, som før var bebod,
Derefter med Graner og Mose begrod,
Udyrket laa Planer og Volde.
Og der man gikk fordum med Harve og Plog,
Blev siden Du-Ørken og vildende Skog,
Hvor Bjørne og Ulve tilholde.
Dets Sandhed bekræftes med synlige Tegn
Af dennem, der endnu ny Bøler og Egn
I disse vor` tider opleder:
De funden har under Træernes Rod
Kul, Næver og andet hvoraf de forstod,
Der før har vært vaanede Steder.
   Sagnet fortæller, at efter at den sorte bylde-
pest hadde herjet i Vefsen, røk det bare fra tre
skorstenspiper i hele Vefsen. Disse var Drevland,
Straum i Drevjen og Mo. Mændene paa disse ste-
der var blit enkemænd. Saa kom der tre kvinder
fra Jæmtland og fik hver sin av disse enkemænd,
og hun som kom paa  Drevland  hedte Raagjerd;
hun skulde være noksaa robus og grovkornig av
sig, saa man like til denne dag eller tid pleier at
sammenligne kvinder  av  samme  art med  hun 
”Raagjerd paa Drevland!”
   Senere, og  især  i  det  16 - 17  aarhundrede,
skedde en betydelig indflytning  til  Vefsen  fra
Jæmtland, og disses efterkommere kaldtes i flere
slægtled fremover for Jæmtlændinger. Optat blev
saaledes  av  Jæmtlændinger  følgende  gaarde: 
Grane av Jon Anfindsen,  Glugvashaug  av  Ole
Pedersen (Jæmt-Ola), Nedre Laksfors av en Kol-
bjørn, hvorom senere  skal  nævnes, Fellingfors,
Stornærset, Røsvasholmen likesaa av Jæmtlænd- 
                    -12 -
inger, og Varentræsk av Jæmtlændingerne An-
ders Larsen fra Kulstad og Kolbjørn Baruksen
fra Moldremmen. Mange av de kraftigste mænd
i Vefsen nedstammer fra indflyttede Jæmtlænd-
inger.
   Stor-Ole Værentræsken - svigersøn til Kol-
bjørn  Baruksen – Peder Olsen, der  tok  op 
Perjord i Drevjen, var begge sønner av Ole Pe- 
dersen Glugvashaugen  (Jæmt-Ola)  mulig Ole 
Jonsen - søn av Jon Anfindsen Grane, og var
vidt bekjendt for sine kjæmpekræfter. Brødrene
Daniel, Andreas, Knut og Peder Mathias Jørgen-
sen Ravatsaasen var av denne slægt – ætlinger
av Peder Olsen Perjord. Førend Peder tok op Pær-
jord, var han husmand paa Holmdalsmoen oven-
for Laksfors, og fra hans datter Dorthea Peders-
dtr. nedstammer  Peder Bendsen Fjeldbekmo.
   F a l d m o blev optat av en ”rofinn” eller rov-
finn ved navn Ole Rosmann. Om ham fortælles:
Engang Kolbjørn paa Nedre Laksfors hadde væ-
ret nede ved sjøen om vinteren og rustet sig med 
en matbøre, gikk han sin paa hjemveien ned gjen-
nem isen paa elven midt for Faldmo, men blev 
hængende paa iskanten og rope om hjælp. Ole
Rosmann hørte ropet, drog ivei og hjalp ham –
Vel under isen! – tok saa matbøren og gik til sit
hjem med. Senere gik han til Laksfors og slog
ihjæl Kolbjørns kone og barn, og bemægtigede sig
alt som forefandtes i huset. Engang kom der en
skræppekar til Faldmo og bad om logi for natten, 
hvilket blev ham indrømmet; men om natten
fandt Ole høve for at ta skræppekaren av dage
og bemægtige sig hans kramsaker. Liket begrov  
han først under stuegulvet, men her laa ikke
skræppekaren i fred - han gik igjen og voldte
uro og spetakkel i huset. Saa tok Ole ham derfra 
          - 13 -
og grov ham ned paa Faldmomoerne, men fik
ikke fred for ham der heller, tok han saa atter og
bragte ham til Ravnaamarken og begrov ham i
en dal, som kaldes Manddalen den dag i dag.
   Disse ”rofinner” var svært flinke til at væve
baand, og derfa har vi navnet ”rofinn – baand”
paa et slagsbaand, som senere har været noksaa
almindelige i Vefsen.
   Norgeshistorien har ikke meget at berette om
forholdene i de nordlige landsdele, men man 
mener dog ifølge div. sagn, at Haalogaland har
været sterkt befolket, og paa Mo i Vefsen skal
der ha boet en fylkeskonge eller høvding - paa
Jørgen Mo`s gaardpart _, der skal være stenlagt
 paa gaardspladsen, og endda for knapt 100 aar
tilbake laa stenlægningen bar – var ikke over-
groet, og man brukke om vaaren at pudse den
ren og soltørke korn paa den.
   Denne fylkeskonges bedre halvdel skulde –
ifølge sagnet – bli vankelmodig, og reiste op til
Røsvatne og bodde paa Røsvatsholmen.
   Man mener ogsaa, at hun ved sin død blev
gravlagt enten paa Glasneset eller Skogholmen.
Der findes nemlig en flerhet av gamle grave ved
Røsvatne, som dog senere - i 1770 – 80 aarene
-, hovedsagelig av Mekkel Jakobsen Røsvatshol-
men, blev opkasted og undersøkt, og der fandtes,
foruten vaaben, ogsaa forskjellige andre gjen-
stande.
   Paa Skogholmen fandtes saaledes et arm- 
baand, en liten hammer og et spyd - smykke-
gjenstande av metal - og hvilke ting Mekkel
Holmen solgte til P. C. Bech Kulstadsjøen for
10 rdl. = kr. 32.00.
   Bech forklarte Mekkel, at gjenstandene be-
stod kun av ”tambak.” Mekkel var en forholds-
                   -14 -
vis velholden  mand og  til like lensmandsfuld-
mægtig for Røsvatsbygden.
   I en grav mellem Grubben og Krutaag fandtes
sverd og hjelm. Hjelmen var ødelagt av rust,
men sverdet derimot i bra behold og berodde en
lang tid paa Grubben. Jeg saa selv dette sverd
der paa stedet, men det blev senere solgt til Peter
N. Hansteen - daværende  regnskapsfører  paa
det engelske kontor paa Halsøen, Vefsen. To
stenknive og en blaahein er funden paa Valberg
i Røsvatsbugten, under landbryting, paa Aaker-
vik propper av lerkrukker med skruegang for at
skrues ned i halsen - o.s.v.
   En flerhet av elggrave, som ikke kan tænkes
gravet av lapper, forefindes ogsaa paa mange
steder inden Hattfjelldal.
   Fra Skarbugten op mot fjeldet er saaledes 14
grave i en række med passe mellemrum, som for-
modentlig har været avstængt med gjærde, og
passagen langs Nordvandets  nordre side gjort
livsfarlig for skogens stolte dyr - elgen.
   I Susendalen er ogsaa mange elggrave - ved
Unkerelv og oppe ved Kroken. Inde i Skarmoda-
len vises det ogsaa at ha været dyrket jord -
den saakaldte Kirkegaardsvolden, hvor stenen er
bragt til side ut av det dyrkede areal.
   Paa Bessedør, paa den saakaldte Sanhaugen,
stødte man paa et ildsted - en grue - med en 
ca. 15 cm. murkant i vinkel paa den ene side, ca.
30 cm. under jorden. Det er mig sagt, at det var
fredløse Islendere som bosatte sig ved Røsvatn og
mulig flere steder inden Hattfjelldalen i gam-
mel tid.
   Efter at ”svartedauden” hadde avfolket disse
trakter, blev det først den lappiske folkerase som
hersket over alt opland, og som av og til – i flok 
         -15 -						
og følge - kjørte med sine rener, eller paa anden
maate reiste til Dolstad kirke, naar det gjaldt
brudevielse eller barnedaap m. m. Under sine op-
hold paa Dolstad slog de leir i Finnskogen og
husserte paa lappisk vis.
   Med den fremadskridende nye bebyggelse i 
Vefsen fulgte ogsaa, at der oprettedes handels-
sted i Kulstadsjøen.
   Handelsmænd, saavel som bønder, arrangerte
saa handelsstevne med lapperne i ”Ole Pedersen-
viken” paa østre side av Røsvatne - nu kaldet
Grubben. Veien la de over fjeldene til Tvilnærset
ytterst i Vesterbugten, hvor de da ogsaa for an-
ledningen hadde sine baatnøst og baater for vi
dere fremkomst til markedspladsen  Grubben.
Her dreves da tuskhandel med lapperne, og va-
rerne bestod hovedsagelig av kritpiper, tobak,
brændevin, klæde i flere farver, glorende tørklæ-
der (mangeartede skrikende farver), glasperler,
maljer av sølv og tinn m. m., hvilket bortbyttedes
enten i levende ren eller produkter av ren. En
skilling eller daler kunde vel ogsaa versere
iblandt. At brændevinet især gjorde det livlig paa
merkedet, behøver man vel neppe tvile paa!
   Tilstrømningen av lapper var stor ogsaa fra
svensk side. Man skulde samtidig konferere med
hinanden om forvildede rener o.s.v.
   I ca. 1680 naadde bebyggelsen indover det nu-
værende Hattfjelldal herred. Hattfjelldal tokes
saledes op av Anders Larsen og Magens Jonsen.
Disse paabegyndte sine rydninger uten nogen
speciel tilladelse, og der hengik en lang tid -
henimot 20 aar - førend der av fogden blev gjort
indsigelser, og de blev truet med at bli fratat
rydningerne, hvis de ikke betalte avgift. Magens
Jonsen, der var gift med Anders Larsens søster, 
              -16 -     
 var da allerede død, hvorfor Anders reiste til fog-
den og betalte avgift for begge rydninger (ogsaa
for enkens.)
   I 1701 var dar blit 3 bønder paa Hattfjelldal,
nemlig: 1) Anders Larsen, F.1658, 2) Lars Nilsen,
f. 1652 og 3) Ingebrigt Eriksen, f.1665. Den sid-
ste hadde sønnerne Erik, Nils og Anders, hen-
holdsvis 7, 5, og 3 aar.
   Tustervatne blev optat ca. 1690, formentlig av
Haakon ”Sagmester,” og i 1701 beboet av: 1) Jo-
sef Arntsen, f. 1656 og 2) Hagen Jakobsen (f. ?)
   Ifølge vidneforklaring i 1742 av Lars Ander-
sen, Hattfjelldal - Anders Larsens søn, f. Paa
Hattfjelldal av bondefolk - saa var der endda
saa at si kun 4 bebyggede steder i Hattfjelldalen
og disse var: 1) Hattfjelldal 3 bønder, 2) Krut-
aag 2 bønder, 3) Nord- og Sør- Varentræsk 3 bøn-
der og paa Tustervatne oprindelig 4, men 2 ”sul-
tede” derifra paa grund av misvækstaar, saa der
var da bare 2, og saaledes i alt 10 bønder, og de
nærmeste naboer paa vestre side var Storfip-
lingdalen 2, og Øvre Svenningdal.
   Lars Andersen, Hattfjelldal var da 40 aar gl.,
var gift, hadde 4 barn og bodde ”3 bøsseskud”
vest for kirken, som var opført ca. 14 aar forut,
- altsaa den første kapelkirke i Hattfjelldalen
opført i 1727 eller 28.
   Lars Andersens vidnesbyrd gjaldt forøvrig op-
lysning om riksgrænsen mot Sverige, der nær-
mer skulde fastslaaes ved opridning og opfør- 
else av grænserøser.
   Efter nævtne Lars Andersens forklaring, saa
gik riksgrænsen betydelig længere øst end som
den endelig blev fastslaaet.
   Fra sør paa Børgefjell gikk den nordover forbi
Ranseren, Virisen og Bjørkvasdalen. Det fortæl-
          -17 -
les, at dar var adskillig tvist mellem Norge og
Sverige om hvor riksgrænsen skulde være.
   Den norske og svenske officer, som ledet ar-
beidet med rydning og opsætning av røser i Har-
vasdalen, blev i den grad uenige, at de kom til
at duellere og gav hinanden dødsstøtet. Office-
rene blev midlertidig nedgravet - for senere
flytning derfra - norsken paa norsk og svensken
paa svensk side, ca.150 mtr. Nord fra grænserøs
no. 207. De to midertidige grave - ikke meget
dype - skal være synbar endnu.
   Det bemerkes, at Hattfjelldalen hadde en ryd-
ningsmand i 1640-aarene ved Ørjevatne i Ørje-
dalen, nemlig Ørjan Gregussen fra Jæmtland.
Efter 3 aars forløp satte lapperne ild paa husene
hans. Saa byggede han paany noget længere
vest, omtrent for midten av vandet paa nordre
side, og bodde ogsaa her i 3 aar, hvorpaa han blev
kjed av lappernes naboskap og flyttet til Dun-
derlandsdalen, Mo i Ranen.
   En gammel lappekone av de familier som had-
de Ørjedalen til tilholdsted, blev spurgd om hvor
Ørjan bygget paany, naar de hadde brændt op
for ham ved Ørjevatne, svarte: ”Aa, dæ va midt
i vatne!” Gaarden Ørjevatn ligger nu betydelig
langt østenfor vatnet, men vatnet er i tidens løp,
av det iløpende vasdrag, fyldt med jord og grus,
og har i Ørjans tid sandsynligvis rukket hekt til
gaarden Ørjevatne, og Fagerbaken er antagelig
omtrent paa det andet av Ørjan bebyggede sted.
   Pastor O.T. Olsen sier sig at være en ætling
av denne Ørjan Gregussen.
   Før Hattfjelldal i 1680-aarene blev ryddet, be-
stod befolkningen kun av renlapper.
   Hele Hattfjelldalen, som i 1860 blev fraskilt
Vefsen og fra den tid er eget præstegjæld, er
             -18 -    
saaledes formentlig helt og holdent en del av
 ”Storjorden.”
   Ifølge Coldevins Salgskjøte av 1781 saa var her
da i Hattfjelldalen  optat 19 bruk og derav 15
bruk skyldsatt.
Bla om                      Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
legend blue 11s jordan 6 black infrared coach outlet online beats by dre cheap jordan 11 legend blue Legend Blue 11s cheap oakley sunglasses louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet michael kors outlet legend blue 11s black infrared 6s legend blue 11s louis vuitton outlet jordan 14 black toe jordan 13 barons black toe 14s louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 11 legend blue black infrared 6s lebron 12 Legend Blue 11s jordan 14 black toe jordan 11 legend blue jordan 11 jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet michael kors black friday legend blue 11s louis vuitton outlet coach black friday jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared louis vuitton outlet