Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 

 

                                                         - 167 -

       Lidt  om  bebyggelsen
   i Fiplingdalsgrænden og Kongsdalen
   Som ogsaa hørende til ankeset Hattfjelldal og 
formentlig  ogsaa Storjorden, vil  jeg  ta  med et
overblikk over østre Vefsen og Fiplingdalen, uag-
tet dette vil bli mindre fuldkomment. Det kunde
dog tjene til en del oplysning for befolkningen
dersteds. Oplysningerne har jeg hovedsakelig fra 
gamle folk.
   B j o r b e k m o :  Optat ca. 1832 av Gabriel
Nilsen fra Baafjelddalen, g. m. ?  - og senere
brukt av sønnen Nils Gabrielsen, f. 1837, g. m. 
Susanna, og brukes nu av Edvin Guttormsen fra
Kvalpskarmo, g. m. Berte Kristiansdtr. fra Kro-
ken, Susendalen. Edvin død 1922 - som sykkel-
rytter, ved sammenstøt med en anden do. Sam-
menstøtet skedde i en skarp kurve paa veien, idet
de i sterk fart syklet efter samme hjulspor.
   Brukere:1. Gabriel Nilsen fra 1832. 2. Nils Ga-
brielsen. 3. Edvin Guttormsen.
   B u s t a d m o : Navnet skriver sig fra, at mæn-
dene  paa  Stor-Fiplingdal  hadde  en  fiskerbod
staaende der til avbenyttelse naar de drev fiske i 
Fiplingvatnet. -  Optat 1844 av Peder Bentsen - 
”Bjøn – pebentso”  - g. m. Ingeborg Eriksdtr., søs-
                  - 168 -
ter til Peder Eriksen Baafjeldmo, - var bruker 
til 1874. Familien utv. til Amerika, efter først at
ha bodd en stund i Simskaret og derpaa ved To-
masvatnet. Efter Peder er gaarden brukt av Jo-
han Andreasen fra Grublandshaug, Susendalen,
g. m. Petrine Gabrielsdtr. fra Bjorbekmo, sidst
av sønnen Anthon - g. m. Dorthea Ingebrigtsen
- som driver.
   Brukere: 1. Peder Bentsen 1844- 74, frafl. 2. 
Johan Andreassen fra 1874.
   B j o r k j ø n l i :  Optat ? av Anders Jørgensen.
Sønnen Ole Andersen gift i Amerika med Hanna
Svendsdatter - datter av Svein Paulsen, Kvalp-
skarmo. Far og søn utvandret formentlig ca.
1870. Derpaa er gaarden brukt av Hans Rævling
og kone Sigrid, saa Bernt Skaland, g. m. Inge-
borg Erlandsdtr. Hendes far Erland bodde paa
Storkjønli, men flyttet senere til datteren paa
Bjorkjønli. Gaarden brukes nu av Kristian Si-
vertsen - søn av Sivert Olsen Svartvatne - g. m. 
Anne Johansdtr. fra Bustadmo.
   Brukere: 1. Anders Jørgensen ? – ca. 1870, utv.
2. Hans Rævling ca. 1870 - ? utv.  3. Bernt Ska-
land. 4. Kristian Sivertsen.
   F i p l i n g k r o k e n - søndre part. Optat ca.
1845 av Erland Olsen og h. Kari Torsdtr. - for-
mentlig taterfolk, - flyttet senere til Bjorkjønli.
Stedet beboddes senere av Even Arntsen fra
Kampli, Susendalen, g. m. Elen Eriksdatter fra
Lille-Fiplingdal. Familien utvandret til Amerika.
   F i p l i n g k r o k e n - nordre part. Optat ca.
1850 av Johannes Svendsen fra Trondhjem, g. 
m. Mali Hemmingsdtr. Strigsve fra Stjørdalen,
                  - 169 -
søster til Ole Hemmingsen Nerli. Utv. til Ame-
rika ca. 1870. Deres barn var: 1) Johanna, 2) Gu-
rine. Johannes Svendsen døde paa Namsos og 
blev saaledes ikke med familien til Amerika. Pe-
der Haagensen fra Stormo, g. m. Susanna Nils-
dtr. fra Stor-Fipligdal, fik da begge gaardparter
under et brukt, og er det senere brukt av disses
svigersøn Nils Hansen Rævling, g. m. Antonette
Pedersdatter.
   Brukere: 1.a. - søndre part - Erland Olsen
1845 - ca. 70, utv. 1.b. - nordre part - Johan-
nes Svendsen ca. 1850 - 70, utv. 2. Peder Haa-
gensen fra ca. 1870. 3. Nils Hansen.
   F i p l i n g d a l e n - store :  Optat formentlig
ca. 1720 og beboet av en Jon Olsen og Peder Ol
sen. Siden Lars Nilsen, Nils Larsen, Lars Nilsen
jun. g. m. Malfrid Persdtr. -  søster til Karen
Dorthea Persdtr. Glugvatshaug og Marit Pers-
dtr. g. m. Jakob Knutsen Lien, - derpaa Nils
Larsen igjen g. m. 1) Jøren Arntsdatter fra 
Kampli, 2) Beret Saksedtr. Flaaum fra Stjørda-
len - søster til Ole Saksesen Forshaug. Nils utv.
til Amerika som gammel mand, og gaarden del-
tes derpaa mellem Johan Andersen g. m. Olianna
Jakobsdtr., begge fra Lille-Fiplingdalen, og Hel-
mer Hansen - søn av Hans Rævling - g. m. 
Marianna Nilsdtr. Fiplingdal.
   Søskende til Lars Nilsen jun.: 1) Peder Nilsen
g. m. enke efter Aren Jonsen Gryteselv Beret
Larsdatter, og boende sidst paa Melkerli. 2) Ben-
digt Nilsen Fagerli g. m. Guro Nilsdatter. 3)
Svend Nilsen Fagerli. 4) Maren Nilsdtr. g. m. ?
paa Vikdal. 5) Nelle Nilsdtr. ?  6) Anne Nilsdtr.,
der i en fremrykket alder blev g. m. enkem. Paal
Hemmingsen Ugelvatne. No. 1 og 6 uten barn.
                   - 170 -
   F o r s h a u g :  -  Optat i 1850-aarene av Ole 
Saksesen Flaaum, f. 1828, d. 6. april 1910 - søn
av Sakse Olsen Flaaum, Stjørdalen ( indflyttet
til Fiplingdalsgrenden) g. m. Ingeborg Olsdtr.
fra Kjønbekmo (Nerli) født 17. april 1836, d. 20.
mars 1903 - begge født i Stjørdalen. Derpaa er 
gaarden brukt av sønnen Ole Olsen en tid, og nu
av Konrad Johansen fra Granmo g. m. Inga Gut-
tormsdtr. fra Kvalpskarmo.  Den sidste flyttet 
gaarden nærmere Stor-Fiplingdalen, idet han fik
tillagt Forshaug  noget land, der tidligere hadde 
tilhørt Fiplingdal.
   Brukere : 1. Ole Saksesen, rydningsmand fra 
1850-aarene. 2. Ole Olsen. 3. Konrad Johansen.
   F i p l i n g d a l e n  -  lille: Optat ca. 1795 av
Jon Kolbendsen paa østre side av elven midt
imot nuværende Kildhaug. Denne plads blev fra-
flyttet og ikke senere bebygget, - saa kom Ja-
kob - ”Gammel-Jakob”  kaldet - og tok op i Li-
en. Hans anden kone var Sønnøve Nilsdtr. fra 
Hattfjelldal, f. 1741. Med hende hadde han ingen
barn. Ca. 1820 deltes gaarden mellem svigersøn-
nerne Lars Petter Andersen fra Brennesviken pr.
Hemnesberget og Erik Kristensen (skomaker ) fra
Aldersund. Lars fik hovedbruket og Erik bygget
paa Kildhaugen.  Ca. 1850 deltes hovedbruket
mellem sønnerne Peder og Anders Larsen. Lars 
Petter hadde gaarden paa den veirhaarde Moen,
sønnen Peder flyttet til Lien og Anders sin gaard
til Bruhaalo. Efter Anders Larsen -  g. m. Zaka-
rine Eriksdtr. -  er denne gaard brukt en tid av
sønnen Lars  Peder Andersen, der fraflyttet, der-
paa av Jakob Eriksen - søn av Erik Kristensen
-  til 1901,  saa dennes søn Johan Jakobsen til
                    - 171 -
1905 og da tiltraadt av Ole Larsen g. m. Jensine
Olsdatter - begge fra Tomasvatne.
   Brukere: 1.”Gammel-Jakob” ca. 1800 – 20. 2.
Lars Petter Andersen 1820 - ? 3. Anders Larsen ?
4. Lars Petter Andersen. 5. Jakob Eriksen ?  -
1901. 6. Johan Jakobsen 1901 – 05. 7.Ole Larsen
tilflyttet 1905.
   L i e n - Lille Fiplingdal : 1. Peder Larsen g.
m. Lse Olsdatter fra Ravatsaasen. 2. Johan Ja-
kobsen fra Bruhaalo bruker fra 1905, g. m. Anna
Mikalsen fra Drevjen.
   K j i l d h a u g e n - en part av Lille Fipling-
dal: Brukere:  1. Erik Kristersen g. m. Marit Ja-
kobsdtr., fra ca. 1820. 2. Kristian Eriksen, utv. 3.
Peder M. Eriksen likesaa. 4. Anders Olsen, g. m. 
Randi Gabrielsdtr. fra Bjorbekmo, fra ? til 1914.
Enken 1914 -16. 5. Andreas Andersen, g. m. Olea
Olsdtr. - datter av Ole Larsen  fra Hedemarken
og Nille Johansdtr. fra Gammelhaug.
   Rydningsmanden ”Gammel-Jakob” hadde føl-
gende barn:1. Elisabet Jakobsdtr. g. m. Lars Pet-
ter  Andersen.  2. Margrethe  Jakobsdtr.  g. m. 
Lars`s bror Nils Andersen, rydningsmand paa
Kvandli 3. Marit Jakobsdtr. g. m. Erik Kristen-
sen Kjildhaugen.
   Haakon Stormos kone var en søster av Lars
Petter og Nils Andersen og het Alette Andersdtr.
   F a g e r l i - a.:  Optat ca. 1836 av Bendig
Nilsen fra Stor-Fiplingdalen g. m. Guro Nilsdtr.
fra Nilsskog, Drevjen. Senere brukt av Lars Mat-
hias Olsen fra Hattfjelldal g. m. Elen Nilsdtr. fra 
Herringbotnet, og brukes nu av disses søn Ole
Larsen g. m. Borghild Larsdtr. fra Kløvimo.
                   - 172 -
   Brukere: 1. Bendig Nilsen ca. 1836 - 76. 2. Lars
M. Olsen 1876 – 1921. 3. Ole Larsen fra 1922.
   F a g e r l i  -  b.: Avstaat av Bendigt til broren
Svend Nilsen ca. 1840, g. m. Martha Pedersdtr.
fra Findsaas, derpaa brukt av Knut Gustav fra
Gudbrandsdalen g. m. ? - saa Lars Skrædder-
haug fra Foldalen g. m. Jørgine Andersdtr. fra
Granmo, Hattfjelldalen - et ægteskap uten barn
- og brukes nu av Ingebrigt Larsen fra Kløvimo
g. m. Marie Olsdtr. fra Groli, adoptivd. Av Skræd-
derhaug.
   Brukere: 1. Svend Nilsen ca. 1840-86, utv. 2.
Knut Gustav 1887 – 93. 3. Lars Skrædderhaug
1894 - 1914, d.1919. 4. Ingebrigt Larsen fra 1915.
   Ca. 1830 begindte ”Skulemeister-Benoni” at
bygge paa en vold nedenfor der gaardene nu er,
og fik opført ca. 3 hverv, men saa blev det ikke 
mer av. Under dette arbeide - medens han tok
sig en middagslur - hørte han det tale fra et
berg tæt ovenfor: ”Kald me Vittenberg, kald me
Vittenberg!” ”Aaja, aaja,” svara eg, ”eg ska kald
de Vittenberg,” hvorfor han da ogsaa gav sit ny-
bygge navnet Vittenberg.  Volden - en meget pen
liten vold - kaldes ”Benoni-Volden.”
   F j e l d b e k m o : Optat i 1820-aarene av Ben-
digt Andreas Bentsen fra Haustreisen g. m. Dor-
thea  Pedersdtr. fra  Glugvatshaug.  Rydningen
sviddes av under skogbrand ca. 1831  ( se herom
under  større  skogbrande,  omtalt  paa  et andet
sted.)  Efter at  rydningen  da hadde  ligget øde i
2 aar, blev der paany bebygget av Anders Johansen,
som da samtidig avstod sin 1 aar gamle rydning
paa  Stapforsmo  til  Bendig  A. Bentsen  -  ca.
1833. Senere er stedet  brukt av Ole Jonsen, An-
                  - 173 -
dreas Langseth, Peder Bentsen, og brukes nu av
Oluf Bratting g. m. Klara Pedersdtr. fra Grytes-
elv. Peder Bentsen flyttet gaarden fra flaten ne-
de ved bækken og til det sted hvor den nu er.
   H j e r p a a s : Optat ca. 1850 av Peder Israel-
sen, som var der i nogen aar. Derpaa Brede Arnt-
sen fra Kampli - g . m. Olava Eriksdtr., Lille Fip-
lingdal  (Kjildhaugen) -  som da var  bruker  til
1874, frafl.  Derpaa Johannes Nyborg, og nu sidst
Karl Jakobsen  -  søn av svensken Jakob Røsdal
og h. Marit Olsdtr. fra Ravatsaasen, hvis søs-
kende er: 1. Anders O. Kjildhaugen, 2. Johan Ols-
en Dolstadsjøen, 3. Else Olsdtr. g. m. P. Larsen
Lien, Lille Fiplingdal, Lovise g. m. Jakob Eriksen
Bruhaalo og Anne Gurine Olsdtr. g. m. Ole Bent-
sen -  pladsm nedenfor Forsjord.
   Brukere: 1. Peder Israelsen ca. 1850 - ? frafl. 2.
Brede Arntsen ? - 1874, frafl. 3. Johannes Nyborg
1874 - ? 4. Karl Jakobsen.
   H a l l i n g e n :  Paabegyndt ca. 1851 av Hans
Ingebrigtsen, derpaa brukt lidt av Bendig Olsen
fra Fjeldbekmo, saa Jakob Eriksen fra Kjildhau-
gen g. m. Lovise Olsdtr., Johan Svarli fra Over-
halden g. m. Beret Larsdtr. fra Kløvimo og bru-
kes nu av Nils Nilsen fra Mortenlien, g. m. Hanna 
Johansdtr.  Hallingen,  efter   Mikal  Sandersen
Lien.
   Brukere:  1. Hans Ingebrigtsen ca. 1855 – 56,
frafl. 2. Bendig Olsen ca. 1857 – 59, frafl. 3. Ja-
kob Eriksen ca. 1860 -? frafl. 4. Johan Svarlien
og enken ? - ca. 1911, død. 5. Mikal Sandersen
Lien  g. m. Johanna  Johansdatter  Hallingen  ca.
1912 - 18, frafl. 6. Nils Nilsen fra ca. 1919.
          - 174 -
   K l ø v i m o : Optat ca. 1857 av Hans Ingebrigt-
sen,  men  flyttet  saa  til Velfjorden. Derpaa Jør-
gen Magnusen som bodde der  en kort tid, saa
Lars Larsen fra Stor-Fiplingdal g. m. Oline Ols-
dtr. Hattfjelldal f. 1836 - ca. 1867, og brukes nu
av disses søn Lars Mikal Larsen ( født 1856 ? ) g.
m. Marit Jakobsdtr. fra Bruhaalo.
   Brukere: 1.Hans Ingebrigtsen ca.1859 – 66, frafl. 3.
Lars Larsen ca. 1867 - ?  4. Lars M. Larsen.
   K v a n d l i :  Optat ca. 1820 av Nils Andersen
- bror  til  Lars Andersen,  Lille  Fiplingdal  -  g.
m. Margrethe Jakobsdtr. fra Lille Fiplingdal.
Derpaa Zakris Nilsen halvdelen og Nils den an-
den halvdel. Zakris g. m. Marit Jonsdtr. - en
søster til Daniel Jonsen Susendalskroken, utv. til
Amerika, saa Brede Arntsen Kampli, Hjerpaasen
efter Zakris, senere Johan Molin (svenske)  det
hele, g. m. Hansine fra Trondhjem, saa Ludvig
Olsen fra Tomasvatne g. m. Johanna Vanderaas,
og brukes nu av Ludvig Larsen fra Kløvimo g.
m. Kristine fra Tro, Tjøtta.
   Brukere: 1. Rydningsm. Nils Andersen ca. 
1820 - ? Senere Zakris Nilsen halvdelen, utv., saa
Brede Arntsen denne halvdel, utv. 2. Johan Mo-
lin, det hele, frafl.  3. Ludvig Olsen, frafl. 4. Lud-
vig Larsen fra ca. 1910.
   I Nils Andersens velmaktsdage hadde han op
til 20 melkekjør paa  Kvandli.
   K a p f j e l d l i e n :  Optat av Edvard Rønning,
der frafl. Senere bruktes stedet kun som skog-
stuerum i anledning skogdriften, og derpaa be-
bygget av Even Askum i beg. av 1880- aarene.
                   - 175 -
   M o r t e n l i e n : Optat ca.1860 av en Morten
-  ”Find-Morten” -  g. m.  Kirsti  Hansdtr.,  dat-
ter av Hans Todland. Derpaa brukt av Peder Ni-
kolai fra  Leirfjorden  g. m. Marit Olsdtr. fra Ø.
Baafjeldmo,  saa  Helmer Hansen Rævling ca. 1
aar, Ole Larsen fra  Hedemarken - bror til Hel-
mer Larsen Valli, g. m. Nelle Johansdtr. Haugen
( Gammelhaugen )  -   nogen  aar, og sidst Nils
Olausen - søn av klokker Olaus Nilsen Hattfjell-
dal  -  g. m.  Ane  Johansdtr.  fra Grublandshau-
gen.
   Brukere: 1. Morten. 2. Peder Nikolai. 3. Helmer
Hansen. 4. Ole Larsen  -  samtlige disse fraflyt-
tet. 5. Nils Olausen.
   N or d l i  -  en part av Bustadmo: Optat 1873
av Ole Jonsen - søn av Jon Olsen, husmand un-
der Ravatne  -  g. m. Ane Svendsdtr. Kvalpskar-
mo. Familien utv. til Amerika. Derpaa brukt av
Johannes Hansen Rævling  g. m. Jørgine  Nilsdtr.
fra Stor-Fiplingdalen  - utv. til Amerika, saa Ole
Olsen Bue g. m. Marianna Olsdtr.  fra Flukstad,
Susendalen, Ole J. Olsen  fra  Krutaag, Hattfjell-
dal, g. m. Signe  Helmersdatter  Stor-Fiplingdalen
og brukes nu av Hans Nilsen Kroken g. m. Lovise
Larsdtr. fra Kløvimo.
   Brukere: 1. Ole Jonsen, utv. 2. Johannes Han-
sen, utv. 3. Ole Olsen Bue, d. som kaarm. 4. Ole
J. Olsen  Krutaag,  død.  5. Hans  Nilsen  Kroken
fra 1921.
   S t a p f o r s m o : Optat 1832 av Anders Jon-
sen, der 1833 avstod rydningen til Bendig An-
dreas Bentsen, som efter  sit  2-aarige ophold i
Haustreisen  vendte  tilbake  og  stedet for atter 
at bygge paa brandtomten Fjeldbekmo fik bytte
                   - 176 -
med Anders J. Senere delt mellem sønerne Lars
og Peder Bentsen (se  Hattfjelldalslegten.) Peder
og gamle Bendig flyttet senere til Nedre  Sven-
ningdal. Ole Jakobsen - søn  av  Jakob Bentsen
- bodde saa paa denne gaardpart 1 aar, hvorpaa
Lars Ventsen brukte begge parter 1 aar, saa Røl-
løf Olsen fra  Vefsenmo g. m. Ingeborg Torstins-
dtr. - begge født i Stjørdalen -  til 1868, der-
paa Johannes Langseth i 70 - 80-aarene, og bru-
kes nu av Lars Olsen fra Hattfjelldal g. m. Anna 
Larsdatter fra nabogaarden, Stapforsmo.
   Brukere: 1. Anders Jonsen 1832 – 33, frafl. 2.
Bendig A. Bentsen 1831 - ? 3 a. Peder Bentsen,
frafl. 4 a. Ole Jakobsen 1 aar. 5 a. Lars Bentsen
1 aar. 6 a. Rølløf Olsen til 1868, utv. 7 a. Johs.
Langseth ca. 1869 -? utv. 8 a. Lars Olsen fra ca.
1892. 3 b. Lars Bentsen, gift ? - ? 4 b. Ole Lar-
sen, gift ? - ? 
   S t o r m o I.: Optat 1830 av Haakon Eriksen
fra Randalen, Hemnesberget, - d. 1863, g. m. 
Alette Andersdtr. - efter først at ha bodd paa
Stormosæteren i 2 aar. Saa Elias Olsen fra Tur-
mo g. m. Beret Haagensdtr. Bruker fra 1866.
   S t o r m o II.: optat ca. 1835 av Nils Nilsen fra
Baafjelddalen g. m. 1) ?  2) Johanna Larsdtr. fra
Grane. Siden  brukt  en  tid  av sønnen  Lars Nils,
som fraflyttet til Leirskaret, Korgen, derpaa Jør-
gen og Bræk-Ingeborg m.v.
   S i m s k a r e t :  Optat 1874 av Peder Bentsen
da han flyttet fra Bustadmo, saa bygslet av Ja-
kob Pedersen - bror til ”Posetiv-Lars”, Mosjøen
- g. m. Oline Sørensdtr. fra Øvre Tralrud,  og
brukes nu av disses søn Petter Jakobsen.
                    - 177 -
   Brukere: 1. Peder Bentsen  fra 1874 - ? frafl. 2.
Jakob Pedersen.  3. Petter Jakobsen  fra  ca. 1919,
- g. m. Arna Haagensdtr. fra Susendalen.
   T o m a s v a t n e  ( navnet  efter  en  lap, To-
mas): Optat av Asbjørn Jensen  og  h. Martha fra 
Lierne og brukes nu av Ole Øyum og Lars Sørum
(efter at  Peder  Bentsen  fra Bustadmo  hadde væ-
ret bruker i nogen aar) og til like av disses barn.
   a. Lars Sørum, bruker fra 1885.
   b. Ole Øyum, bruker fra 1893.
   En eventuell bygdehistorie for Vefsen vil vel gi
en  mere  fuldstendig  beskrivelse  av forholdene i
østre Vefsen og Fiplingdalen.
   K o n g s d a l e n,  som ogsaa formentlig høren-
de til Storjorden, vil jeg til like ofre nogen an-
merkninger angaaende bebyggelsen m.m.
   Det fortælles, at fire behjærtede mænd fra 
Vefsen i et følge la kursen over Herringbotnfjel-
det for at opta rydninger i fjeldtrakterne. Kom-
men paa høieste fjeldet satte de sig for at hvile
lidt og dertil raadslaa om hvor de nu egentlig
skulde lægge  kursen. Resultatet  blev av to av
dem  -  Anders Larsen og Kolbjørn Baruksen - 
drog til Varntræsken og de andre to, nemlig brød-
rene Kristoffer og Erik Larsen, til Kongsdalen og 
ryddet paa Blikvasli. Man har sagt at dette skul-
de foregaa ca. 1720, men det er godtgjort at ryd-
ningerne paa Varntræsk skriver sig fra 1736.
Kolbjørn Baruksen, f. 1710, var da 26 aar, og
maa man da ifølge det anførte anta, at det sam-
me aarstal maa gjælde for Blikvasli. En bror av
Kristoffer og Erik - Johannes Larsen -  skulde
ha ryddet paa Kongsdal nogen aar tidligere.
                  - 178 -
   B y g d a a s  -  Øvergaren  -  opt. før Kongs-
dal. Brukere : 1. Anders Jakobsen. 2. Nils Ander-
sen. 3. Erik Nilsen g. m. Ingeborg Jonsdtr. fra
Hattfjelldal, der opnådde en alder av 102 aar.
4. Nils Eriksen. 5. Edvard Nilsen.
   B y g d a a s  -  Nergaren: 1. Klaus, rydn. m.
2. Ole Johansen. 3. Jakob Nilsen.
   Nils Andersen hadde følgende barn: 1) Erik
Nilsen, 2) Kirsti Nilsdtr. g. m. lensm. Nils Inge-
brigtsen Tustervatn, 3) Anne Nilsdtr. g. m. Hans
Jakobsen Bleikvasliforsen, 4) Arne Nilsen Grøn-
bekmo g. m. ?  5) Nils Nilsen g. m. Johanna og
boende paa Davemo pr. Elsfjord.
   B l i k v a s l i - nedre:  Optat formentlig 1736
av Kristoffer Larsen fra Vefsen, der fraflyttet -
kunde ikke trives - og kom saa i hans sted
Anders Bentsen fra Reinfjeldlian, d. 1797, g. m.
Dorthea Olsdtr. - formentlig datter av Aasel
Kolbjørnsdtr. Fra Varntræsk d. 1769. Gaarden
derpaa brukt av Ole Andersen g. m. Anne Nils-
dtr. -  begge født i Vefsen.
   Disses barn: 1) Beret Olsdtr. g. m. Jørgen An-
dersen fra Bryggefjelddal f. 1760 og tilflyttet
Blikvasli aaret 1800. Jørgen blev enkemand og
derpaa g. m. Martha Olsdtr. fra Fjelddal, Leir-
skaret og hadde med hende barna: a) Ole Jør-
gensen, bruker paa Blikvasli, f. 1814, g. m. Maren
Eriksdtr. fra Bryggefjelddal. b) Beret Jørgens-
dtr. g. m. Anders Pedersen Stapfors og boende
paa Tjøtta. c) Elen Jørgensdtr. g. m. Ivar Da-
vidsen Bjurselmo. 2) Dorthea Olsdtr. g. m. An-
ders Forsmo. 3) Aasel Olsdtr. g. m. Nils Pedersen
Storskogen. 4) Anne Olsdtr. g. m. Otten Ander-
sen Brygfjelddal. 5) Anders Olsen, d. 14 aar gl.
                   - 179 -
   Efter  Ole  Jørgensen  er  gaarden  brukt  av
Lorents Samuelsen fra Solhaug g. m. Karen Ols-
dtr. Blikvasli. Karen gikk i sin tid et kursus paa
Kristoffer Jansons folkehøiskole og har en læn-
gere tid været postaapner paa Blikvasli.
   Brukere: 1. Kristoffer Larsen rydningsm. 1736,
frafl. 2. Anders Bentsen ca. 1740 - ? d. 1797. 3.
Ole Andersen ? - ? d. ?  4. Jørgen Andersen f. 
1760, ? - ? d. ? 5. Ole Jørgensen, f. 1814 ? - ? d.
? 6. Lorents Samuelsen, d. ?
   B l i k v a s l i  - øvre:  Optat 1736 av Erik
Larsen og senere brukt av Peder Andersen fra
nabogaarden og formentlig en tid, derpaa Gabriel
Bentsen  fra  Varntræsk  g. m. Maren Andersdtr.
Blikvasli, saa disses søn Anthon Gabrielsen g. m.
Beret Andersdtr. fra Kongsdal, og nu Albert An-
thonsen.  ( Se Varntræskslegten .)
   Brukere: 1. Erik Larsen, rydningsm. 1736 - ?.
2. Peder Andersen ? - ?  3. ?  4. Gabriel Bentsen.
5. Anthon Gabrielsen. 6. Albert Anthonsen.
   B l e i k v a s f o r s e n : Optat ca. 1770 av Ja-
kob  Jørgensen. Dennes barn: 1) Hans Jakobsen,
bruker paa Forsen efter faren, g. m. Anne Nils-
dtr. fra  Bygdaas.  2) Nils Jakobsen  g. m.  Kari
Fredriksdtr. Og boende paa  Grubben. 3) Anne
Jakobsdtr. g. m. Ole Larsen,  søn av Lars Arnt-
sen, og boende paa Smalsengmo. Lars Arntsens
far, Arnt Jørgensen, tok op paa Smalsengmo.
   Jakob  Hansen  Bjørkaas, Hattfjelldal var søn
av Hans Jakobsen Bleikvasliforsen, og hans kone
Anne Nilsdtr. en søster av Beret Nilsdtr. Kongs-
dal. Nils Nilsen g. m. mor til ”Kam-Sørn,” Niko-
lai  Nilsen  Kammen, Jon Nilsen -  boende paa
farens  gaard  Kjæringhalsen  -  og Jens Nilsen
boende paa Bakken, Elsfjord.
Bla om                       Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
jordan 11 legend blue michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 13 barons jordan 11 beats by dre cheap cheap jordan shoes jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared cheap jordan shoes black infrared 6s jordan 6 black infrared coach factory outlet coach factory outlet jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue beats by dre outlet nike kd vii easy money legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue Lebron 11 jordan 11 Legend Blue louis vuitton outlet black infrared 6s sac louis vuitton jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre black friday legend blue 11s louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared